Жамауат биригиулени кенгешчи къаууму сайланнганды

КъМР-ни Жамауат палатасында Коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) советини  жыйылыуу ётгенди.   Анда  аны  председатели  эм оноучу къаууму айырылгъанды.

Совет 2011 жылда къуралгъанды. Ол кезиуде аны къауумуна 51 организация киргенди. Бюгюнлюкде уа аланы саны 890-гъа жетгенди.

Жыйылыуну  башлай, Жамауат палатаны таматасы Хазретали Бердов  тюбешиуге къатышханланы коммерциялы болмагъан организацияланы бюгюннгю болумларыны юсюнден къысха билдириу этгенди. Советни алгъыннгы башчысы бюгюнлюкде Палатаны къауумуна кирмегенин эсге салып, жорукълагъа  тийишлиликде, ол кенгешчи къауумгъа таматалыкъ этерге эркин болмагъанын белгилегенди эмда  Советни таматасына Юлия Ордокованы кандидатурасын кёргюзтгенди. 

Жыйылыугъа чакъырылгъан организацияланы саны 50 жете  эди. Ала барысы да Юлия Валерьевнаны кандидатурасы жанлы болуп, къол кётюргендиле.

Юлия Ордокова «Центр поддержки социокультурных  проектов «МИРТ» организациягъа таматалыкъ этеди. Бюгюнлюкде ол кесини 2 проектин жашауда бардырады, коммерциялы болмагъан организацияны ишин къурауну  юсюнден семинарла да ётдюреди.  Аны проектлеринден бири уа 115-си атлы  дивизияны къадары бла байламлыды.  Республикадан  аны къауумунда сермешле бардыра, узакъ 1942 жылда Ростов тийресинде жан берген къызыл аскерчилени сыйларын андан да бек кётюрюп, къадарларын ачыкълау бизни хар бирибизни да борчубузду, дейди.

Ызы бла жыйылгъанла Советни таматасыны орунбасарларын да айыргъандыла.  Ол  къуллукъчулагъа  Сокъурланы битеуроссей организацияларыны бёлюмюню таматасы Черкесланы Юрийни  бла «Экология-жашау» деген регионла аралы экологиялы къымылдауну  таматасы Галина Кярованы тийишли кёргендиле. Жууаплы секретарьгъа  уа «Россейни эрменлилерини союзу» деген битеуроссей организацияны регион бёлюмюню жаш тёлю бла ишлеу жаны бла таматасы Анаит Погосян сайланнганды.

Советни президиуму да айырылгъанды. Анга 15 организацияны келечилери киргендиле. Ол санда жангы къуралгъан «Къарачай-малкъар халкъны маданият совети» жамауат организацияны председатели Жабелланы Лидия да. Юлия Ордокованы тилеги бла президиумну келечилерини  хар бири  кесини ишини юсюнден  айтханды эм жууукъ кезиуге къаллай проектлени жашауда бардырыр муратлы болгъанларын ачыкълагъандыла.
 

- Бизни организация быйылны башында къарачай-малкъар халкъны интеллигенциясыны тилеги бла къуралгъанды. Бизни муратыбыз – эки республиканы маданиятларын айныта, жаш тёлюбюзню тюрлю-тюрлю магъаналы жумушлагъа тири къатышыргъа кёллендириудю. Кёп болмай Кисловодск шахарда нарт эпосха жораланнган семинарны ётдюргенбиз. Анга атлары саулай къыралда эм андан да тышында белгили болгъан алимлерибиз бла  суратчыларыбыз къатышхандыла. 

Ызы бла кёрмючле къураллыкъдыла. Аланы СКФО-ну бир ненча шахарында кёргюзтюрюкбюз. Жууукъ кезиуде журналистлени араларында миллетибизни тарыхына, маданиятына эм айныууна жораланнган  ишлени конкурсун бардырлыкъбыз. Быйылгъа дагъыда бир ненча магъаналы жумуш белгилегенбиз. Кесими юсюмден айтханда, кёп жылланы культура бёлюмде ишлеп тургъаным  себепли, сизни ишигизге да хайырымы жетдирирме деп умут этеме, - дегенди Лидия Локъмановна.

Юлия Валерьевна сынамлары болгъан адамла алагъа бек керек болгъанларын чертип, ыспас этгенди.

Ызы бла жыйылыугъа къатышханла грантлагъа деп жарашдырылгъан проектлерин жашауда бардырыргъа, чырмау этген  сылтаула болгъанларын белгилеп, Советни таматасындан ол затланы мындан ары кетерир ючюн специалистле бла семинарла къурарын тилегендиле.

Юлия Ордокова, битеу айтылгъан кемчиликлеге эс бёлюп, Совет тийишлисича ишлерча онгла излерге сёз бергенди.

 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: