Къабарты-Малкъарны ариу жерлерини суратлары бла - открыткала

Россейни кесинде туризмни айнытыр муратда Ростуризм Россейни Почтасы эм Орус география общество бла бирге къыралыбызны ариу жерлерини суратлары бла открыткала чыгъаргъанды.Аланы почтаны бёлюмлеринде алыргъа боллукъду. Алада  Калининград областьдан Приморьягъа дери 23 регионну ариу жерлери суратланадыла, ол санда Къабарты-Малкъар да. Бизни республикадан  чучхурла, тюзле, таула кёргюзтюледил. Аланы хар биринде регионнга келирге чакъыргъан жазыула бардыла.

Жылны ахырына аллай открыткала Россейни битеу регионларыны суратлары бла чыгъарыллыкъдыла, деп билдириледи республиканы курортла эм туризм министерствосундан.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: