Спортчулагъа иги хорламланы тежегендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Чегем шахарда орналгъан физкультура-саулукъ кючлеу комплексде сумодан Чегем районну биринчи ачыкъ чемпионаты бла биринчилиги ётгенди. Ол «Спорт терроризмге къажауду» деген акцияны арасында бардырылгъанды. Ары республикабызны битеу районларындан 70-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Аны Чегем районну Физкультура, спорт эм туризм комитетини председатели Мухарби Кишев бла Чегем районну сумо федерациясыны вице-президенти Рустам Бегидов къурагъандыла.

Эришиулени ачылыуунда КъМР-ни спорт министрини орунбасары Заур Хежев, КъМР-ни сумо федерациясыны президенти Бетал Губжев, Чегем шахарны жер-жерли администрациясыны таматасы Алим Губжоков спортчулагъа иги хорламла  тежегендиле.

Кеслерини ауурлукъ эм жыл сан къауумларында биринчи жерге Ксаналаны Адам, Таукенланы Амирхан, Чочайланы Инал, Болатланы Ислам, Мыртазланы Али, Эттеланы Азамат, Габоланы Рая, Этуев  Радик тийишли болгъандыла.

Кёп гёжефле эки жыл сан къауумда эришгендиле.

Хорлагъанлагъа кубокла, майдалла, грамотала эм багъалы саугъала берилгендиле.

 

Лайпанланы Мадина.
Поделиться: