Машиналагъа, солугъанлагъа да таплыкъгъа

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал жолда 800 машинагъа тохтар жерни къурау  башланнганды. Ол   Терс-Къол бла Азау таланы арасында боллукъду.   Бу жумуш  курортну инфраструктурасы  бюгюннгю излемлеге келиширча, машинала  аслам жыйылып жунчутмазча  этер ючюн къолгъа алыннганды. 

Объект  Россейни «Главгосэкспертизасы»  къабыл этгенден сора   башланнганды.  Ол 27 542 квадрат метрни тутарыкъды. Аны бла бирге 674,89 метрде эки ыздан къуралгъан машина жол ишленирикди,  10-киловаттлыкъ трансформатор подстанцияны, улоула тохтагъан комплексни, техника турурча жапманы, тазалаучу сооруженияны эм башха объектлени къурулушлары да бардырыллыкъдыла. Ишлеге ахча толсунлай федерал бюджетден бёлюнюрюкдю. Проектни къагъытларын «Миллет канат жолла» биригиу хазырлагъанды. Ол быйыл декабрьге хазыр болургъа  керекди.

«Кавказ. РФ» биригиуню «Элбрус» турист-рекреация комплексни игилендириу проектине кёре, башха жумушла да тамамланырыкъдыла. Ол санда  Азау тала жангыртыллыкъды, мында сахна, жаяу жюрюгенлеге зона, экологиягъа хата жетдирмеген  эм къоркъуусуз тюкенчикле  салынырыкъдыла.  Дагъыда эки канат жол,  лыжалада учарча  сегиз трасса да ишленирикдиле.

 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: