Чегемде дзюдодан секция ачылгъанды

Муниципал власть органланы, дзюдону айнытыу «Локомотив» обществону регионда бёлюмюню, Россейли темир жолланы (РЖД) себепликлери бла Чегемни 5-чи номерли школунда дзюдодан секция ишлеп башлагъанды.

Аны къууанчлы халда ачылыууна Россейни дзюдодан федерациясыны  вице-президенти Сергей Соловейчик, РЖД-ны корпорация коммуникацияла департаментини башчысыны орунбасары Андрей Гуц, «Локомотивни» регион бёлюмюню генеральный директоруну орунбасары Алим Гаданов, обществону дзюдодан клубуну президенти Аслан Бабгоев, Россейни сыйлы тренери Залим Гаданов келгендиле. Ала алгъышлау сёзлеринде жангы секцияда жетишимли спортчуланы хазырларларына ийнаннганларын билдиргендиле.

Гитче шахарда спортну Олимпиада тюрлюсюн айнытыу магъаналы ишди. Сора ол спортчулагъа жараулагъа узакъгъа бармай, юйлерини къатында юйренирге тапды.

 

 

 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: