Майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда панкратиондан регионла аралы турнир ётгенди. Анга «Эльбрус» спорт клубну  келечилери да къатышхандыла. 

Биринчи жерлени  ауурлукъларына кёре Гочаланы Кязим бла Имран Мендикеев алгъандыла.  «Кюмюшню» Кючмезланы Айдар къытханды. «Доммакълагъа» уа  Мансур Чекушев,  Гайыланы Ислам, Гыллыланы Азрет эм Мисирланы Алий тийишли болгъандыла. 

Жашланы тренер Жантуудуланы Азамат юйретеди.

 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: