Аты айтылгъанлай турады

Бюгюнча эсимдеди 2006 жылны кюз  арты кюнлери артыкъда ариу эдиле, кечелери уа шош, жылы. Ала башланнган сейирлик айда- сентябрьни ал кюнлеринде - ол жууукълары, ахлулары, шуёхлары, коллегалары бла бирге туугъанлы алтмыш  бир жыл болгъаныны къууанчын этген эди. Тёрт айдан сора ол аладан ёмюрге да айырылып къалыр деп кишини да эсинде жокъ эди…

Аллай адам эди ол, аны юсюнден айтып, шагъырей этип неда танышдырып турур кереклиси болмагъан -барысы да иги билген, таныгъан. Атын айтып къойсанг окъуна тамамлыкъ эте эди: Къарчаланы Азнорну жашы Хусей. Хар зат да озгъан заманда болгъанча, аны юсюнден жазаргъа къыйынды. Жашаудан эртте, замансыз кетген, аны уа бек сюйген адамны жарыкъ сыфаты кёз аллыбызда бюгюн да турады.

Аны  омакъ  арбазлы юйюнде бусагъатда да, алгъынча, кеси сау заманындача, огъурлулукъгъа жер кёпдю, къонакъсыз хазна болмайдыла. Жашы Мурат бла келини Светлана жарыкъ тюбейдиле. Алай юйню таматасы, аланы алларына ышара чыгъыучу Хусей а, кёрюнмейди.

-Атабыз ёлгенли талай жыл озгъанды, алай бюгюн да ийнанырыгъыбыз  келмейди анга,-деп, Света кёз жашларын сюртеди. – Ол бусагъат чыгъа келип, арбазда  айланып башларыкъ суннганлай турабыз. Сабийле уа -  аны туудукълары -аппабызны одеколонуну ийиси  алыкъа да юйден кетмеген кибикди дейдиле. Къайын  анам ёлгенден сора, юйюбюзню мудахлыкъ бийлеген эди, къайын атамдан сора уа, юйде адам къалмагъан кибик болгъанды. Ол бизни бек  сюйюучю эди, тууудукъларын ёз жашлары Муратны бла Артурнуча кёрюучю эди. Экибизни  ортабызда уллу ышаныулукъ жюрюгенди, мен хар заманда да атабыз тюз оноу этеригине ийнаннганма, не тюрлю, къаллай  жумуш чыкъса да, болушургъа, эс тапдырыргъа хазыр болуучу эди. Тырман а бир заманда да этмегенди. Туудукъларын алай бек сюйгенди, ала да тобукъларына олтургъанлай, бойнуна тагъылып, тюшерге унамай туруучу эдиле.

Туз-гыржыннга жетгенде, кесича  чомарт адам болмаз эди. Къонакъ алыргъа бек сюйгенди. Къонакъсыз болгъанбыз деп да билмейме. Хар байрамны да юйде этгенбиз,  уллуду, гитчеди деп къарамагъанбыз. Ахшы къууум этерге чурум а табылыучу эди. Атабызны шуёхлары кёп болгъандыла,  ала бизге келмей арадан бир кюн окуна хазна озмаучу эди. Ол дуниядан кетгенли уа юйюбюз мудах болгъанды, аны биргесине жарыкълыкъ да къалмагъанды.

Мектепде, артда уа  бийик окъуу юйде биргесине окъугъанла бла  кеси угъай да, юйюрлери бла  шуёхлукъ жюрютгендиле. Къулакъ, тамакъ, бурун ауруулагъа бакъгъан врач Асанланы Орусбий  (ол да дуниядан кетгенди), Владимир Кокаев, республикалы Перинатальный  араны баш врачы Мария Темботова, аланы барысын да санап турургъа кыйыды, ала кёпдюле. Аны дуниядан замансыз кетгенине керти да аламат шуёхлары, жууукълары бла ахлулары, тенглери, коллегалары,ол бакъгъан адамла,  бош танышлары окуна бек жарсыгъан эдиле.

 Мектепде бир классда окъугъан ахшы тенгиме  бек ачыу этген эдим,-дейди техника илмуланы кандидаты, В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар Аграр университетде  предприятияланы  энергия бла жалчытыу кафедрасыны доценти Темуккуланы Борис. -Мен  аны сабий заманындан бери  да  биле эдим, бир партада олтургъанбыз, Огары Малкъарны эски школунда он классны да бирге бошагъан эдик. Къарча улу Орджоникидзеде медицина институтха, мен а  Иваново шахарда энергетика институтха кирген  эдик. Хусей  эр кишилени  чынты шуёхлукъларын багъалай билгенди, керек заманда алай да болгъанды, сёзю, иши бла да болушханды, бир заманда да кёлсюзлюк этмегенди, кесин тийишлисича  жюрюте билгенди. Эштада, Къарчаланы Хусейча адамла алай кёп жаратылмаучудула  деп да андан айта болур эдиле.

 Аны иги таныгъанланы былай айтханлары да бошдан тюйюлдю: «аны бла шагъырей болургъа, шуёхлукъ жюрютюрге, хар кюн сайын да аллай билимли, эсли, огъуру адам бла тюбеше, сёлеше турургъа онг берген къадарыбызгъа ыразыбыз».

Айхай да, Къарча улу кертиси бла да тауушлукъ адам эди. Ол бир заманда да кесин кётюрюп, башхаладан ёрге салмагъанды, ишден арый-тала билмеучю эди, чынтты профессионал, этер затын,  ишин уста билген, хар кимге да игилик излеген, адамланы сюйген врач  болгъанды.

Институтну къызыл диплом бла бошагъандан сора Хусей 1972 жылда кеси районну ара больницасына терапевт болуп келгенди. Багъыу жаны бла баш врачны орунбасары болуп беш жыл ишлегенди 1980 жылда уа Черек район больницаны баш врачына салгъандыла. Жыйырма бла беш жылны ичине, жер юсюнде бек огъуру усталыкъгъа кёре кючюн- къарыуун, билимин да аямай, кесини бир жерлилерине къуллукъ этгенди. Ол тынгылы профессионал врач- терапевтден сора да, аны медицинаны хар жанындан да ахшы ангылауу, билими болгъанды.

Баш врачны кабинетде табаргъа къыйын эди. Ол таматалыкъ этген билим бериуню  учреждениясында  тамамларгъа керекли  проблемала аз тюйюл эдиле, хар жерге да кеси жетгенди, аланы тамамлауну мадарларын этгенди. Кереки жерлеге уа бир ненча кере окъуна барыргъа тюшгенди. Ахырына жетдирмей бир  ишни, бир жумушну да къоймагъанды. Биргесине ишлегенле ючюн а къолундан келип бир затны да  аямагъанды, аланы хар бирине да эс бургъанды, онг болгъан къадар  болушханды. Эштада, район больницада ишлегенле бюгюн-бюгече да баш врачны жаланда иги бла эсгергенлери да анданды.

Кёп жылланы ичинде район больницаны тамата медсестрасы болуп ишлеген Чабдарланы Розадан кесини алгъыннгы коллегасыны юсюнден бир ненча сёз айтырын тилегенимде, ол аныча адамны табаргъа къыйынды, врачлыгъыны юсюнден айтханда уа, кесини ахыр кюнюне дери да ишин жюреги бла сюйген, къайсы саусузгъа да болушур ючюн къолундан келгенни аямагъан специалист эди, дегенди.

Къарча улу битеу барысыны да кёз туураларында эди, районну жамауат жашаууна да тири къатышыргъа заман тапханы. Бийик категориялы врач КПСС-ни райкомуну членине, халкъ депутатланы район Советине да  кёп кере айырылгъанды. Анга «КъМР-ни сыйлы врачы» деген ат аталгъан эди.

Алайды да, игини аты, ол дуниядан кетгенден сора да, унутулмайды, аны ахшы ишлери бла айтылгъанлай турады. Ма аллай адам эди Къарчаланы Азнорну жашы Хусей.

                                                             

 

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: