Аскерчилерибизни жигитликлери ёмюрледе къалырча

Терс-Къолда орта школну окъуучулары бу кюнледе «Минги тауну жигитлери» деген подстанцияда болгъандыла. Алагъа ары экскурсияны «Россети Шимал Кавказ» компанияны республикада бёлюмюню келечилери къурагъандыла.

Аны специалисти Апсуаланы Омар подстанция къалай ишлегенини, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде бу тийреледе Кавказ ючюн сермешлени юсюнден хапарлагъанды.

Иш а 80 жыл мындан алгъа болгъанды. 1942 жылны ахыр кезиулеринде, «Эдельвейс» деген немисли юч энчи дивизия Къарачай-Черкесни жанындан Минги Таугъа ёрлеп, аны кюнбатыш тёппесинде байракъларын орнатадыла. Аланы алларына уа совет аскер чыгъады. Араларында лейтенант Григорьянцны ротасы да бар эди. Немислиле табыракъ жерде орналгъанлары ючюн, бизни аскерчилеге бек къыйын болады. Григорьянцны ротасы 1942 жылда 28 сентябрьде танг аласында ахыргъы урушуна атланады. Андан сора жаланда эки аскерчибиз сау къалгъан эди. Къалгъанланы ёлюклерин буз къысып, кёз туурадан кёп жыллагъа кетереди…

Чыранла эрип башлагъандан сора, 2009 жылда аланы ёлюклери кёрюнедиле. Андан сора юч жыл озуп, аланы башха жерге кёчюрюп асырайдыла. Къабырлары болгъан жерде Эсгертмени къатында уа электрокюч подстанция турады. Ол саулай Россейде окъуна эм бийикде орналгъаннга саналады. «Россети Шимал Кавказ» компания уа буруннгу жыл аны атын ма ол аскерчилерибизге жоралап, «Минги тауну жигитлери» дегеннге тюрлендиреди.

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: