Эришгендиле, гюлле да салгъандыла

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады. Анга  Къарачай-Черкес Республикадан, Ставрополь, Краснодар крайладан, Астраханьдан, республиканы Нальчик, Прохладный, Тырныаууз  шахарларындан  350-ден аслам адам къатышады.  Спорт байрамны  КъМР-де  боевой искусстволаны айнытыуну фонду, Боевой искусстволаны Россейли союзу эмда Президент грантланы фонду, республиканы Спорт министерствосу къурагъандыла. Бу фестиваль быйыл бла онсегизинчи кере бардырылады. Кеси да  Уллу Ата журт урушда Хорламны кюнюне жораланып,  7-чи майда башланып 10-чу кюнюне дери бардырылады

Сабийле  тхэквандо, ушу, кёкушинкай, эстетика гимнастикадан усталыкъларын кёргюзтедиле.

Эришиулеге келген сабийле, аланы биргелерине баргъан абаданла да  Тегенеклиде «Эльбрус»  турист базада тохтагъандыла. Кюн сайын  сабийле эки-юч кере жарауларын бардырадыла, аланы ата-аналарына деп а  эрттен сайын гимнастика  этдириледи.

Аны бла бирге  фестивальгъа келгенле эрикмезча Искусстволаны Север - Кавказ институтундан студентледен къуралгъан  той-оюн  эмда инструментли ансамбльле  да келип концерт программаларын кёргюзтедиле.

Сабийлеге жарауларын тренерле,  спортну усталары, тюрлю-тюрлю магъаналы эришиуледе хорламла болдургъанла  Михаил Казиев,  Феликс Апиков, Инна Терентьева,  Байтокъланы Владимир, Леонид Поляков, Денис Москоглов бардырадыла.

Британияда ачыкъ чемпионатны чемпиону, Евразияны да чемпиону Феликс Апиковну башчылыгъында баргъан нальчикчи команда  фестивальда биринчи жерге тийишли болгъанды.  Кубок да алагъа  жетгенди.   Аны бла да къалмай, сабийле  август айда  сборлагъа Уллу - Тауда жыйыллыкъдыла. Андан сора уа  Къара тенгизге барып да солурукъдула.

9 майда уа  Элбрус элни  Маданият юйюнде Уллу Хорламгъа жораланнган  къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга  эллиледен сора да  чекчи аскерчиле,  жаш спортчула,  тренерлери, ата-аналары  да  къатышхандыла.  Андан сора уа  элде   Уллу Ата журт урушда  ёлгенлени хурметине ишленнген  эсгертмени ачылыууну къууанчына   баргъандыла,  анга   гюлле да  салгъандыла.

                                                              Холаланы Марзият.

Бу кюнледе Элбрус районну Терс-Къол элиндеги спорт жаш тёлю «Альборц» лагерьде боевой искусстволаны фестивалы бардырылады.
Поделиться: