Апшевни мемориалына жер-жерледен жети команда къатышадыла

 Нальчикде Сабий стадионда футболдан XXV халкъла аралы битеуроссей турнир бардырылады, ол жыл сайын СССР-ни бла РСФСР-ни чемпиону Александр Апшевни хурметине аталып къуралады.

Быйыл анга Къабарты-Малкъардан–юч, Махачкъаладан, Ставропольдан, Владикавказдан бла Новороссийскден бирер команда къатышадыла, матчла 7 кюнню ичинде бардырыллыкъдыла.

Эсгертиу: былтыр Апшевни мемориалында «Динамону» Дагъыстанда Л.И. Яшин атлы академиясыны къаууму хорлагъан эди.

 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: