Казбек Коков Атажукинода жашагъанла бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан районнга ишчи жумуш бла барып, Атажукино элде жашагъанла бла тюбешгенди. Алгъаракъда ала республиканы оноучусуна элни биринчи номерли школунда жангы спорт залны ишлерге кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Жолоучулукъну юсюнден Къабарты-Малкъарны Башчысы кесини телеграм-каналында билдиргенди.

«Мекям республикада эм эртде ишленнгенледен бириди, школ 1904 жылда ачылгъанды эм РСФСР-ни сыйлы устазы Тагир  Мухамедович  Курашиновну атын жюрютеди. Мектепде 385 сабий окъуйду, анда бийик профессионал эм шуёх коллектив ишлейди»,- деп жазгъанды Казбек Коков телеграм-каналында.

 «Мында, спорт зал, кертиси бла да керекди. Алгъын ол 1958 жылда ишленнген эски мекямда орналып эди да, къоркъуусузлукъну излемлерине келишмегени себепли, бюгюнлюкде жабылыпды. 1968 жылда жангы мекям ишленнгенде спорт зал проектде жокъ эди. Бир къырал проектни чеклеринде школну къатында футбол ойнарча эм женгил атлетика бла кюреширча онгла къуралгъандыла, андан сора да мектепни ичинде теннис ойнаргъа   эм армрестлинг бла кюреширге жерле бардыла, шашкаладан  бла шахматладан  дерсле  ётдюрюрге онгла къуралгъандыла.

Школну окъуучулары спорт эришиулеге тири къатышадыла. Арт юч жылны ичинде ала муниципал, регион эм битеуроссей даражалы эришиуледе 181 сыйлы жерлеге тийишли болгъандыла», - деп чертгенди республиканы оноучусу.

Казбек Коков белгилегеннге кёре, элни эм районну администрациясы бла бирге «школну мекямын тап халгъа келтириу бла байламлы онглагъа къараллыкъдыла, аны кенгертиуден башлап, битеу болгъан корпусларын тынгылы ремонт этерге дери, ол саннга спорт школда киреди, жангы корпус бла бирге».

Бизни корр.  

Поделиться: