Эл мюлкде, жашау журтла бла жолла ишлеуде, розница сатыу-алыуда, хакъ бла жумушла тындыргъан бёлюмде ёсюм эсленеди

Москвада РФ-ни Правительствосуну Председателини Шимал-Кавказ федерал округну ишлери жаны бла орунбасары Александр Новак КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешгенди. Ушакъны кезиуюнде сёз Къабарты-Малкъарны социал-экономика айныууну, регионда жашагъанланы жашау къолайлыкъларын игилендирир мурат бла жарашдырылгъан проектле къалай толтурулгъанларыны юсюнден баргъанды. Александр Новак 2021 жылда республика миллет проектлени толтуруу жаны бла уллу иш бардыргъанын айырып айтханды.

Тюбешиуде дагъыда регионну туризм жаны бла онгларына, анга инвестицияла келирча не этерге кереклисине къаралгъанды, жангы спорт объектлени къурулушларыны юсюнден да сёз баргъанды.

Казбек Коков 2021 жылны  эсеплери бла къысха шагъырейлендиргенди. Республикада экономиканы айнытыу игилене барады. Артыкъда эл мюлкде, жашау журтла бла жолла ишлеуде, розница сатыу-алыуда, хакъ бла жумушла тындыргъан бёлюмде ёсюм эсленеди. Туризм жаны бла да иш къуралады, республиканы жокълагъанла бир миллиондан атлагъандыла.

Гитче эм орта предпринимательлик бла кюрешгенлени саны да ёсгенди. Налогладан тюшген ахчаны ёлчеми да 2020 жыл бла тенглешдиргенде 134,8 процентге кёбейгенди. Бирикген бюджетни файдасы битеу да  56,9 миллиард сомгъа жетгенди. Ол а 2018 жылдан  1,6 кереге асламды. «Файдаларыбыз ёсгенлерини хайырындан бюджетниклени хакъларын кётюрюуге республикалы бюджетден 504 миллион сом, коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау мадарлагъа  774 миллион сом бёлюрге, инсанланы бир къауумун льготалы дарманла жалчытыугъа къошакъ себеплик этерге, башха социал жумушланы да бютюн толу тындырыргъа къолубуздан келгенди»,- деп белгилегенди Казбек Коков. Аны бла бирге ол кредитле заманында тёленнгенлерин, республиканы къырал борчу да азайтылгъанын эсгертгенди.

Миллет проектлени толтуруугъа 2021 жылда регион 8 миллиард сомдан аслам алгъанды. Ол а аны аллындан жылдан эсе эки миллиард чакълы бирге асламды. Бёлюннген ахчаны 96 проценти хайырланнганды, ол а РФ-да бла СКФО-да орта кёрюмдюледен эсе кёпдю. Быйыл а миллет проектлени толтуруугъа республикада 12 миллиард сом чакълы бирни къоратыргъа мурат этиледи. Миллет проектлеге бла къырал программалагъа кёре ишле  100-ден артыкъ объектинде бардырыллыкъдыла. Алагъа уа къурулуш, ремонт эмда жангыртыу жумушла да киредиле.

Быйылны бек уллу проектлеринден бирлерине онкодиспансерни, Жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны юйюню, 10 школну, Нальчикде поликлиниканы, Бахсанда суу ызны къурулушлары, 32 эл мектепге тынгылы ремонт этиу, Азау таладан башлап Элбрус элге дери канализация коллекторну жангыртыу, республиканы ара шахарыны микрорайонларында инфраструктураны къурау эмда буз майданны ишлеу саналадыла. Тырныауузда магъадан къазып башлау, «Элбрус» курортну айнытыу эмда Чегемде уллу теплица комплексни къурулушун бардырыу а регионну экономикасын терк кётюрлюк проектледиле. «Аллай деменгили ишле республикада бир заманда да этилмегендиле», - деп чертгенди КъМР-ни Башчысы.

Тюбешиуде дагъыда бир-бир эллени таза ичер суу бла жалчытыуну, «Нальчик» курортну айнытыуну, IТ-паркны къурауну эмда спортну къыш тюлюлери бла кюреширча Нальчикде физкультура-саулукъландырыу комплекс ишлеуню онглары сюзюлгендиле. Эпидемиология болумну юсюнден да сёлешиннгенди. Александр Новак коронавирусдан ауругъанланы саны азайырча мадарла этерге кереклисин чертип айтханды.                                      

Текуланы Хауа хазырлагъанды.
Поделиться: