Бюгюннгю эпидемиология хал бла байламлы болжалгъа салынмазлыкъ соруула сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда Оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды. Аны кезиуюнде бюгюннгю эпидемиология хал бла байламлы болжалгъа салынмазлыкъ соруулагъа къаралгъанды.

Видеоконференциягъа КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-де Роспотребнадзор Управленияны таматасы Жирослан Пагов, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, толтуруучу власть органланы, право сакълаучу органланы оноучулары, муниципал къуралыуланы таматалары, жамуат организацияланы келечилери къатышхандыла.

Республиканы оноучусу кёп болмагъанлай Москвада бардырылгъан кенгешлени чеклеринде Россейни Президенти В. Путин эмда РФ-ни Правительствосуну премьер-министри М. Мишустин салгъан борчланы айтханды. Коронавирусну жангы штаммыны тири жайылыуу бла байламлы Казбек Коков штабны ишини, болумгъа сакъ кёзден къарауну, саулукъ сакълау системаны ишинде чурумла чыкъмазча заманында амал этиуню магъаналылыкъларын чертгенди.

Сёз коронавирус жукъгъан ауруу жукъгъанланы ачыкълар ючюн республиканы адамларыны арасында тестированияны кёбейтиуню юсюнден баргъанды. Бусагъатда кюн сайын этилген эки мингден аслам ПЦР-тестледен 89 адамда ауруу болгъаны белгили болады. Жирослан Паговну айтханына кёре, ол кёпдю, 97 процентде коронавирусну «дельта»-штаммы бла жугъуу болады. Ол билдиргенича, республикада жангы штамм бла бир жугъуу болгъанына ишеклилик барды, шёндю тинтиуню эсеплери сакъланадыла. Дагъыда баш санитар врач халкъны вакцинациясы бла байламлы тарихлени билдиргенди. Къабарты-Малкъарда 10 январьгъа вакцинаны биринчи компонентин 272 минг адам салдыргъанды, курсну ахырына дери уа 180 мингден аслам инсан этдиргендиле. Бусагъатда республикада кюн сайын эрттенликден башлап ингирде сагъат сегизге дери вакцинацияны 85 пункту ишлейди.

Рустам Калибатов билдиргеннге кёре, жангы коронавирус аурууну багъарча эм къоркъуулу инфекцияланы 4 госпиталы ишлейди, алада битеу да бирге 710 жатар жер барды. Госпитальлада 568 саусуз багъыладыла, аладан реанимацияда – 83 инсан, амбулатор болушлукъ 3710 ауругъаннга тапдырылады. 4 къырал медицина организацияда 7 компьютер томограф ишлейди, сутка сайын 450 КТ-тинтиу бардырылады. Амбулатор ызгъа ауурлукъ тюшериги сакъланады, КъМКъУ-ну медицина факультетини ординаторларын ишге къошарча соруулагъа эс бурулады.

Мусукланы Алий республиканы Башчысыны алгъын берген оноуларына кёре республиканы бюджетинден коронавирус жукъгъан ауруулары болгъан амбулатор халлы багъылгъан саусузланы дарманла бла жалчытыр ючюн РФ-ни Минздравыны жангы методика эсгертиулерине тийишлиликде келир юч айгъа къошакъ ырысхы бёлюннгенин билдиргенди. Дагъыда жукъгъан аурууну алгъадан билирча экспресс-тестлени сатып алыргъа ахча берилликди.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы тийресинде жангы коронавирус инфекцияны, ол санда аны жангы штаммыны, жайылмазча этиу ишлени чегинде бир ненча буйрукъ бергенди. Оператив штабны жыйылыууну эсеплерини юсюнден айта, Казбек Коков былай дегенди: «Оператив штабны жыйылыуун бардырыу жангы штамм «омикронну» чыкъгъаны бла коронавирус инфекцияны дунияда эм къыралда кезиулю жайылыуу бла байламлыды. Бизни республикада аурууну азая баргъан ызы сакъланады. Алай хазырлылыкъ болургъа тийишлиди. Омикронну терк жайылгъан ышаны барды, алай бла ауругъанла кёбейирикдиле.

Бизни республикада кюннге 500 инсан болургъа боллукъду, ол а 5-6 кереге кёбейиудю. Тийишли буйрукъла берилгендиле. Тестле этдиргенлени санларын  кёбейтирге умутлубуз, ол санда  жерлеринден тепдирилген пунктланы, асламла жыйылгъан жерледе, школлада, вузлада пунктланы хайырларындан. Амбулатор саусузланы кёп боллукъларын эсге алып, ол къауумланы дарманла бла жалчытыр ючюн къошакъ халда препаратла сатып алыу башланнганды.

Коронавирус жукъгъан аурууладан къыйналгъанлагъа болушлукъ тапдырыугъа къатышхан медицина организацияланы медицина ишчилерине регион бюджетден тёлеуле этилгенлей турлукъдула. Андан сора да, медицина билим бериу учрежденияланы коронавирусха къажау жумушлагъа къошулгъан студентлерине эм ординаторларына кёллендириу себеплик этерге хазырбыз. Бюгюнлюкде пандемиягъа къаршчы болуп сюелген система толусунлай, чурумсуз ишлерикди – ол ишни тиийшлисича къурау сынамыбыз барды.

Бизде 710 жатар жер къуралгъанды, керек болса, къыйналмагъанлай аны эки кереге кёбейталлыкъбыз. Жангы штамм жайылгъан къыралладан келген билдириулеге кёре, ауруу женгилирек халда озады, алай ол бизни тынчайтыргъа керек тюйюлдю. Нек дегненде анда коллектив иммунитет бийикди, бизде уа, адамла вакцинациягъа аз баргъанлары себепли, ол алашады. Дарман салдырыуну тирилтирге тийишлиди. Хар адам жууаплылыкъны ангыларгъа, граждан позициясын кёргюзтюрге эм коронавирусну жангы толкъунуна хазыр болургъа керекди».

Поделиться: