Къолайлы техника - чырмаусуз ишлеуню себеби

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» – электрокюч сетьлени жумушларына къарагъанда хайырланылгъан автомашиналары, былтыр бир тюрлю къыйын болумгъа тюшмей, битеуда 3,7 миллион километрни ётгендиле, деп ёхтемленип билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Анда айтханларыча, автотранспорт паркны онглары эмда андагъы техниканы тап хайырланыу, регионну ток бла жалчытыуда бек уллу магъананы тутады. Аланы хайырындан энергетикле ишлерин тынгылы бардырадыла, къайда не тюрлю бузукълукъ болса да, жерине терк жетедиле, жангы хайырланыучуланы жумушларын да узакъ болжалгъа салмай жик-жиги бла жалчытадыла.

Саулай алып айтханда, предприятияда 364 автомашина барды. Ол санда 150 – женгил, 79 – бригада машина, жети электрокюч лаборатория, онеки автокран, отуз автовышка, онжети трактор эмда бульдозер, жерни тешген алтысы эм башхала. Озгъан эки жылны ичинде предприятие 77 жангы техника къоллу болгъанды. Ол да энергетиклени ишлерине бек иги себеплик этгенди.

Автопарк хар не бла да тынгылы жалчытыныпды, дегендиле компанияда. Хар машинада ГЛОНАСС система барды. Водительле кюн сайын инструктажны эмда медицина къарауну ётедиле. Авариялагъа къажау эмда къоруулау жюрютюу курсланы былтыр 280 специалист жетишимли тауусханды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: