Проектлени себеби - жангыртылгъан мектепле, билим бериу арала

Школлагъа тынгылы ремонт этиу жаны бла быйыл Къабарты-Малкъарда аслам иш этилликди. Саулай алып айтханда, бу эки жылны ичинде элли мектеп жангыртыллыкъды.

Дагъыда «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде, Россейни Жигити Г. Н. Трошевни атын жюрютген 11-чи орта школну мурдорунда «Кванториум» ара ачыллыкъды. Андан сора да, элледе бла гитче шахарлада 37 орта школда «Точка роста» деген бёлюмле къураллыкъдыла. Орта билим берген тёрт учрежденияда уа онбир мастерской ишлеп башларыкъды.

Онюч орта школда онбеш спорт залгъа ремонт этилликди. «Земский учитель» деген къырал программаны хайырындан жети педагог биришер миллион сом къоллу боллукъдула.
Быйыл юч орта школну къурулушу башланырыкъды. Келир жыл а аланы санына энтта да жетиси къошуллукъду.

Этилген ишлени саны да асламды. Эсге сала айтсакъ, «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде былтыр республикада юч орта школну къурулушу башланнганды: Прохладныйде (785 жерли), Нарткъалада (500 жерли) эм Куба элде (500 жерли). Солдатская станицада эмда Чегемде ишленнген жангы школла уа хайырланыугъа берилгендиле. Дагъыда 38 «Точка роста» ачылгъанды, Нальчикде 4-чю номерли школда «Кванториум» къуралгъанды, 1-чи номерли школ-интернатда бла Приближная станицада аллай учрежденияда бирер «Доброшкола» ара ишлеп башлагъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: