Конкуренция не халдады эмда къалай айныйды

Къабарты-Малкъарда товар рыноклада конкуренция не халда болгъанын эмда ол къалай айныгъанын жыл сайын тинтедиле. Бу иш РФ-ни субъектлеринде конкуренцияны айнытыу стандартха тийишлиликде бардырылады, дегендиле регионну Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Алайды да, министерство шёндю соруу бардырып башлагъанды. Анга предпринимательство (организацияла, энчи предпринимательле, «профессионал налог» амалны хайырланып ишлегенле) бла кюрешгенлени къатышыргъа чакъырадыла. Анкетада конкуренция не халда болгъаныны эмда административ тыйгъычланы юслеринден соруула бардыла. Товарланы эмда жумушланы (ол санда финанс ишлени) хайырланыучула да оюмларын билдирирге боллукъдула.

Сорууну эсеплери конкуренциягъа чырмагъан шартланы ачыкъларгъа болушурукъдула. Дагъыда республиканы къырал эмда жер-жерли власть органлары анда болумну игилендириу жаны бла къалай ишлегенлерин кёргюзтюрюкдюле. Ызы бла тийишли оноула этилликдиле.

Соруугъа къатышыргъа сюйгенле анкетаны толтурургъа керекдиле. Аны ма бу сайтда табарыкъсыз: https://economy.kbr.ru/activity/razvitie-konkurentsii/#t3 .

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: