Хорлагъанла округ даражалы эришиуге атланырыкъдыла

Универсал спорт комплексде грек-рим тутушуудан Къабарты-Малкъарны биринчилиги къуралгъанды.

Анда кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында биринчи жерлени Казбек Тарканов, Тёппеланы Жандар, Астемир Хупов, Кацийланы Абдурахман, Сармат Агузаров, Тилланы Жабраил, Джаппуланы Таулан, Жантемир Таов, Жашыуланы Хасан, Зариф Минасов эм башхала алгъандыла. Кюмюш майдалла къытханланы санына Адам Хупов, Наурузланы Мухадин, Алийланы Хайбулла, Данил Карданов, Ибрагим Максидов киргендиле. Доммакъ майдалла бла Азаматланы Казбек, Къочхарланы Алий, Бегийланы Алибек, Махийланы Азрет, Аслан Жероков, Чеченланы Амаль, Отарланы Омар, Жеттейланы Алан, Къудайланы Джамбулат, Эфендиланы Сармат, Бёзюланы Ринат эм дагъыда талай спортчу саугъаланнгандыла.

Ала энди СКФО-ну биринчилигинде тутушурукъдула, ол а 26-30 январьда Дагъыстанны Каспийск шахарында боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: