Спортну юсю бла аман ниетледен сакълай

Къабарты-Малкъар Республкиада терроризмни бла экстремизмни профилактикасын бардырыу» къырал программаны чегинде «Нальчик» спорт арада грек-рим тутушуудан эришиу бардырылгъанды. Аны къураугъа себепликни регионну Спорт министерствосу этгенди.

Турнирге 2007-2009 жыллада туугъан 150-ден аслам жашчыкъ къатышханды. Хорлагъанла майдалла бла грамотала эм «Спорт терроргъа къажауду» деген жазыулары бла кийимле бла саугъаланнгандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: