Газетибиз хар арбазгъа жарыкълыкъ бла къууатлыкъ келтирсин

Газетге жазылыу кампания редакцияда ишлегенлени жууаплы кезиулеринден бириди. Бу жол да алай болгъанды.  2022 жылны биринчи жарымына жазылыу бир кесек алгъаракъ, сентябрьде, башланнганды, аны себебинден тиражыбызны, быйылгъы жылдан аз этмей, келир жылгъа иги кесекге кётюрюрге онг чыкъгъанды.

Бюгюнлюкге «Заманнга» 1500-ден аслам адам жазылгъанды. Ол кёпмюдю, азмыды?

Аны юсюнден былай айтыргъа боллукъду, адам саныбыз бла къарагъанда, бирси республикалы изданияла бла тенглешдиргенде, кёрюмдюлерибиз игидиле. Эсигизге салайым: «Заман» газет басма тюрлюсюнден сора да, электрон амал бла да чыгъады. Анда кюн сайын материалла жангыртылгъанлай турадыла. Инстаграмыбызда да алайды болум. Инстаграмыбызда шухларыбызны саны 4 мингнге жуукълаша келгенлерин белгилерчады. Ол жаны бла бирси газетледен иги да алгъа барабыз. Инстаграмда бизни бла байламлыкъ жюрютгенлеге ыразылыгъымы айтыргъа сюеме, анда шуёхларыбызны санына къошула барлыгъына ышанама.

Болсада, дунияны башын электрон газетле бла социал сетьле алып баргъанда, къагъыт версиябызны сакълауну эм айнытыуну биз ишибизде бек уллу борчубузгъа санайбыз. Ол жууаплылыкъны ангылап, 2024 жылда газетибизни 100-жыллыкъ юбилейине тийишлисича, окъуучуларыбыз бютюн кёп болуп тюберге умут этебиз. Окъуучуларыбызны асламысы элледе болгъаны себепли, ала жазылыу ишге къалай къатышханларыны юсюнден да айтыргъа сюеме. Эм уллу кёрюмдю Нальчикни почта бёлюмлериндеди, шахарда жашагъанла - 161 экземляр, Кёнделенде -137, Огъары Малкъарда 106 адам жазылгъанды газетге.

 Андан сора элледе хал а былайды: Хасания -96, Бабугент-85, Тырныаууз-81, Акъ-Суу - 65, Булунгу – 54, Герпегеж-50, Ташлы- Тала-41, Элбрус- 40, Лашкута-32, Къашхатау-30,Тёбен Чегем, Жангы Малкъар, Хушто-Сырт, Жанхотия жыйырма бешишер экземпляр этгендиле. Дагъыда Яникой - 23, Хабаз-19, Къара-Суу-18, Кичибалыкъ-14, Бызынгы-13, Быллым - 13, Нейтрино-13, Бедик-12, Огъары Жемтала-12, Каменка-10, Кенже-9, Биринчи Чегем-6, Экинчи Чегем-7, Огъары Бахсан-5, Урвань -5 эм Терс-Къолда тёрт адам жазылгъандыла газетге. Биришер, экишер, ючюшер газет алгъан жерле, тюрлю-тюрлю биригиуле да кёпдюле.

Кесигиз кёргенликден, хар жерде да жазылыу кампания бирча бардырылмайды, алай ол ишге уллу кёллю болмагъан гитче эллерибизни Ташлы -Таланы, Булунгуну эм Герпегежни энчи белгилерге сюеме. Орта эсеп бла айтханда, ол элледе хар экинчи юй газетни алады. Газетни магъаналылыгъын ангылап, тиражыбызны сакъларгъа, анга жыл сайын кертичилей къалып, жазылыугъа себеплик этгенлени бир къауумуну атларын сагъыныуну тийишли кёреме.

КъМР-де Адамланы эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, Черек районну администрациясыны башчысыны орунбасары Байсыланы Харун, КъМР-ни прокуратурасыны оноучулары, Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасы Бауаланы Ахмат, КъМР-де энчи связь управленияны таматасы Газаланы Даулетгерий, Элбрус районну администрациясыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс, КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков, КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим, Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов, Республикалы клиникалы больницаны баш врачыны орунбасары Къудайланы Шамил, КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосуну сюд-медицина экспертиза бюросуну таматасы Мечукъаланы Алихан бла аны орунбасары Мечукъаланы Азрет, КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министерствосуну «Энчи юй» къырал казна учреждениясыны директору Асанланы Маштай, КъМР-ни Журналистлерини союзуну председатели Шауаланы Разият, белгили журналист Османланы Хыйса, «Чайка» санаторийни таматасы Мамайланы Фатима, Черек, Чегем эм Элбрус районлада электросетьлени таматалары Жангоразланы Хасан, Жаболаны Марат эм Хапаланы Юсюп, РФ-ни МВД-сыны Черек эм Элбрус район бёлюмлеринде таматалары Хапаланы Далхат бла Шауаланы Арсен, КъМР-ни Парламентини депутаты Насталаны Алийсолтан, Нальчик почтаны Элбрус участкасыны таматасы Афашокъаланы Руслан, Элбрус районну Халкъны социал жаны бла жалчытыу комплексли арасыны директору Этезланы Мажит, Элбрус районну Социал жаны бла къоруулау эм иш бла жалчытыу арасыны таматасы Мырзаланы Замрат, «Эльбрустранс» акционер обществону таматасы Темуккуланы Абдул-Хашим, ОГИБДД ОМВД РФ-ни Элбрус эм Черек районлада бёлюмлерини таматалары Оракъланы Рустам бла Къазакъланы Тахир эм башхала, газетни тиражыны ёсерине уллу себеплик этгендиле.

Башда сагъынылгъанланы барысына да редакцияда ишлегенлени, кесими атымдан да жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Ала газетни тиражын кётюрюрге болушханлары бла малкъар халкъны маданият хазнасын, ана тилин сакъларгъа, айнытыргъа къошумчулукъ этедиле. Ол ишни тамамлауда газетибизни къаллай бир кючю болгъанын арсарсыз ангылайдыла. Жангы жылда «Заман» сизни юйлеригизге иги хапарла келтириучю болсун!

Этген муратларыгъызгъа жетигиз, жашауугъуз игиликледен, ахшылыкъладан толсун. Жангы жыл сизге огъурлулукъ, насып, монглукъ келтирсин!

КЪОНАКЪЛАНЫ Хасан, «Заман» газетни баш редактору.

 

Поделиться: