«Жамауат палата жалынчакъсыз профессионал экспертизаны арасы, халкъ бла байламлыкъны къураучусу болургъа тийишлиди»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны жангы къаууму бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны башлай, ол Палата кесини магъаналылыгъын ачыкълагъанын, аны эсгертиулерине, оюмларына, кёргюзтген амалларына власть органла бла экспертле тынгылагъанларын чертип айтханды.

- Жангы къауум, жыйышдырылгъан сынамгъа таянып, анга берилген эркинликлени толу да, къыйматлы да хайырланырыгъына ишексизме. Ол санда, законла чыгъарыучу эмда толтуруучу власть органланы ишлерине тири къатышып, республиканы жашау магъаналы бёлюмлерин айнытыуну, адамларыбызны бек керекли жумушларын тамамлауну жангы амаллары жарашдырылгъан арагъа айланыр деп ышанама», - дегенди КъМР-ни Башчысы.

Ол бирге ишлеуню баш жолларын да туура этгенди. «Коронавирус ауруугъа къажау кюреш барады, аны бла байламлы къолайсызлагъа, сабийли юйюрлеге, бизнесге, экономиканы айнытыугъа, ишсизлени санын азайтыугъа болушуу жаны бла оноула къалай толтурулгъанларына контрольну кючлендирирге керекди», - дегенди.

Казбек Коков оюм этгенден, Жамауат палата республиканы айныууна, инсанлагъа энчи ишле къураргъа себеплик этерик проектлени бардырыугъа бурулгъан кючню бир кесегин кеси боюнуна алса, иги болур эди. Сёз билим бериуге, саулукъ сакълаугъа, предпринимательликге себеплик этиуню, адамланы жашауларын ырахатлы этиуге бурулгъан проектлени юслеринден барады.

- Коммерциялы болмагъан секторгъа да энчи эс бурургъа тийишлиди. Сиз аланы ишлерине тап онгла къураугъа тири къатышырсыз деп, бек ышанабыз. Аллай биригиулени не бла кюрешгенлерин, не ишле тындыргъанларын, къаллай тыйгъычлагъа тюбегенлерин биз билирге керекбиз,- дегенди республиканы оноучусу.

Сёзюню ахырында Казбек Коков Жамауат палата жалынчакъсыз профессионал экспертизаны арасы, халкъ бла байламлыкъны къураучусу болургъа кереклисин чертип айтханды. «Биз властьны хар тюрлюсю да адамланы эшитирча, аланы жарсыуларын билирча этерге борчлубуз. Бир ниетли болсакъ, адамларыбызны жашау къолайлыкъларын кётюрюрге къолубуздан келликди. Россейни Президенти да ол борчну салады», - дегенди КъМР-ни Башчысы.

Жыйылыуда  КъМР-ни Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов доклад этгенди эмда юч жылны ичинде не ишле тамамланнганларын билдиргенди, келир заманнга планланы да туура этгенди. Ол сёлешип бошагъандан сора, республикагъа артыкъда магъаналы ишле сюзюлгендиле.

Тюбешиуню ахырында Къабарты-Малкъарны Башчысы, республиканы Жамауат палатасына алгъыш эте, келир жыл да аны  иши къыйматлы болурун сюйгенин билдиргенди, жетишимле тежегенди.

Поделиться: