Хорламла, саугъалаула, майдалла

2021 жыл пандемия ючюн чекле жашауну къайсы жанында да салыннгандыла, ол санда спортда да. Эришиуле, алгъынча, кёп спортчуланы, къараучуланы къатышыулары бла ётдюрюлмегенликге, болгъан а этгендиле, алада бизни гёжефлерибиз дайым хорлагъанларын да белгилерчады. Биз да, озгъан жылны эсеплерин чыгъара, аланы талайыны юсюнден билдирирге сюйгенбиз.

Мисирланы Исмайыл дзюдода жетишимлерини юсюнден дайым билдире турабыз. Умутландыргъан спортчу къырал, Европа, дуния даражада да белгилиди.

Алгъаракълада «Оренбуржье» спорт-маданият арада дзюдодан Европаны кубогу къуралгъанды, анга Европаны бла Азияны 14 къыралындан 200-ге жууукъ спортчу къатышхандыла. Анда, 66 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда, Къабарты-Малкъарны олимпиада резервли спорт школундан Мисирланы Исмайыл да тутушханды. Ол, тёрт сермеш бардырып, ахырында Къазахстандан Токтар Умуталиев бла тюбешгенди. Къошакъ заманда Исмайыл аны имбашларындан аудуруп хорлагъанды.

Бюгюнлюкде Мисир улу Краснодар крайда жашайды, жарауун да анда тренер Рамазан Нагоевде бардырады. Исмайыл Россейни бла Европаны биринчиликлеринде, Португалияны бла Австрияны кубокларында майдалла къытханды, спортну устасыды.

Гайыланы Омар Черкесскде дзюдодан КъЧР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Тебуланы А.М. хурметине аталгъан эришиуде  битеу тюбешиулерин хорлам бла бошагъанды. Ызы бла Череповец шахарда дзюдодан окъуучуланы IX жай спартакиадаларындан биринчи жер бла къайтханды. Азербайджанны ара шахары Бакуда, Совет Союзну эки кере Жигити генерал-майор Ази Аслановну хурметине дзюдодан бардырылгъан XXXIX халкъла аралы эришиуде ючюнчю жерге чыкъгъанды. Россейни биринчилигинде бла Европаны кубогунда доммакъ майдалланы алгъанды. Къыралны жыйымдыкъ командасыны санында Европаны кубогунда ючюнчю жерге чыкъгъанды. Жетишимлерин Омар ата-анасына, тренерлерине, залдан тенглерине атайды.

Шауаланы Малик а атын эркин тутушууда айтдыргъанды. Ол Россейни чемпионатындан «алтын» келтиргенди. 79 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда тутуша, финалда Дагъыстанны келечиси Ахмед Усмановдан кючлю болуп, биринчи жерни алгъанды.

Спорт бла Малик 12 жылны кюрешеди, залгъа аны эм алгъа тамата къарындашы келтирген эди, артда уа жарауну кеси да жаратханды. Чемпионатны юсюнден айта, Малик анда тёрт  тюбешиу бардыргъанын, аладан экисин болжалдан алгъа хорлам бла бошагъанын билдиргенди. Хар спортчуча, Малик эришиуню аллында кесин хорламгъа кёллендиреди. Гёжеф тренерини, кесини да къыйыныны багъасын чыгъарыргъа борчлуду дейди.

Жаппуланы Альберт быйыл «Битеулю къоркъуусузлукъ–2021» XIII халкъла аралы салонну чеклеринде Москва областьда къол бла тюйюшюуден Россейни МЧС-ини кубогу ючюн бардырылгъан эришиуге къатышып, тёрт тюбешиуюн да хорлам бла бошап, аладан ючюсюн а болжалдан алгъа окъуна, биринчи жерни алгъанды. 22-чи номерли от тюшюуге къажау-къутхарыу бёлюмню башчысыды, ич службаны капитаныды.

Къол бла тюйюшюуден эм аскер къол бла тюйюшюуден спортну устасыды, Россейни чемпионуду. Битеукъырал эм башха даражалы эришиуледе саугъа жерлеге дайым чыкъгъанлай турады.

Чочайланы Амина женгил атлетикада жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни 20 жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъан биринчилигинде алтын майдал къытханды. 200 метрге эм 2000 метрге тыйгъычладан ётюп чабыуда 500 башха атлетден аны озгъан чыкъмагъанды. Амина 2002 жылда 31 майда Москвада туугъанды, 2014 жылда къарындашла Знаменскийлени атын жюрютген спорт школгъа женгил атлетикадан секциягъа жюрюп башлагъанды, аны тренер Виктор Бирюков юйретгенди.

Жараууну биринчи кюнлеринден окъуна, хорламгъа итиниулюгю бла энчи болгъанды. Аны ючюн къадалып кюрешгени уа кёп жетишимлеге келтиргенди – 18 жылында Амина Россейни спортуну устасыды.

Малкъондуланы Русалина тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, кёп майдал, кубок да жыйгъанды. Алай бла  «Тау къарылгъачла» деген аты бла бардырылгъан Нальчикни IX биринчилигинде 2013 жылда туугъан гимнасткаланы араларында биринчи жерни алгъанды. Ары дери Хорламны кюнюне жораланнган турнирде алтын, «Капелька солнца» деген эришиуде да кюмюш майдалла къытханды.

Къызчыкъгъа 8 жыл болады, спорт бла 4 жылны кюрешеди. Ол гимнастиканы кеси жаратып сайлагъанды, жарауларына, бирин да къалдырмагъанлай, сюйюп жюрюйдю. Гимнастикагъа ол Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасында тренер Наталья Коротковада юйренеди. Андан тышында Русалина фортепьянода согъаргъа юйренеди, хорда жырлайды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: