Махтаулу къарындашла

Кёнделенден Теммоланы Мухутдин бла Зояны  уланлары Самитдин бла Рашид халкъыбызны атын иги бла айтдыргъан жашларындандыла. Экиси да жашау жолларына аскерчиликни сайлагъандыла. Экисини да бийик билимлери барды.

Самитдин 1957 жылда Къыргъызстанда туугъанды. Орта школну Кёнделенде тауусханды. 1982 жылда Киров атлы аскер окъуу юйню бошагъанды, андан сора – Шимал Осетияны къырал университетини тарых бёлюмюн. Владикавказда аскер училищени кафедрасыны таматасы болуп тургъанды.

Кёп майдалла, махтау къагъытла бла саугъаланнганды, ол санда Ата журтуну аллында къыйыны ючюн орденни II даражасыны майдалы бла. РФ МВД-ны, КъМР-ни билим бериуюню сыйлы ишчисиди. РФ-ни Миллет гвардиясыны полковнигиди.

Рашид 1976 жылда Кёнделенде туугъанды. Орта школну да анда бошагъанды. Шимал-Кавказ аскер институтда билим алгъанды. Андан сора взводну, ротаны, командири болгъанды. Курсантланы аскер бёлюмлерини начальниклерини экинчиси болуп тургъанды.

2010 жылда Москвада Фрунзе атлы аскер академияны тауусханды. Андан сора Дзержинск шахарда полкну командири эди. 2017 жылда Саров шахаргъа кёчюредиле. Анда 2019 жылгъа дери дивизияны командирин экинчиси эди. Ол жыл Москвада Генеральный штабны академиясына киреди. Быйыл июльда аны айырмалы бошагъанды, 2008-2009 жыллада эки кере Хорламны парадына къатышханды.

Саугъаларыны юслеринден айтханда, Къоруулау министерствону махтау къагъыты эм майдалла бла белгиленнгенди. Бюгюнлюкде ол Россейни Миллет гвардиясыны Приволжский округуну служба управлениясыны таматасыды.

Эки къарындаш, эки полковник, миллетибизни айтхылыкъ жашларыдыла. Тутхан ишлеринде бет жарыкълы къуллукъ эте, халкъыбызны къууандыра, кёп жыл жашасынла!

Османланы Хыйса.
Поделиться: