Суратларында сабий сезимлени бояулары

Тырныауузда жашагъан Мурзаланы Камилагъа  бир жыл толгъанда, юйдегилери аны белгилерге жыйылып, гитче столчукъну юсюне  тюрлю-тюрлю илляула салгъан  эдиле. Аланы араларында уа карандаш, къалам да болгъандыла. Къызчыкъ, тюзюнлей барып, карандашны, ызы бла уа къаламны да алгъанды. 

Юч жылында уа  аны  Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейни «Энчи бала» деген ресурс арасына бередиле. Анда Камиланы саулугъуна да  кёз-къулакъ боладыла, сурат ишлерге хунерлигин да эслеп, аны андан ары айнытыр амалла да этедиле. 
Къызчыгъ а, башха тенглерича болмай, кюнню узунуна стол артындан къопмай,  тюрсюнлю  карандашла, бояула бла да  суратла ишлеп турургъа хазыр эди. Кюнден-кюннге, жылдан-жылгъа къызны ол эниклеую  кюч ала барады. Арада болгъанында ол ишлеген суратла шахар, район конкурслада  кёргюзтюледиле, садда уа рамкалагъа салынып, къабыргъалада тагъыладыла. Ары сабийлерин алып келгенле, аланы кёрюп, сейирсинмей къалмайдыла.
Камила  атланы бек жаратады, болсада  шахарда жашагъан юйюн, гюллени, эгечин, тауланы, дагъыда кёп башха затланы  суратларгъа сюеди. Бусагъатда ол Тырныауузда 6-чы номерли мектепни 4-чю классыны окъуучусуду. Аны тенглери гинжиле бла  ойнагъанда, ол а,  олтуруп, сурат ишлейди. Анасы: «Сен да, тенг къызларынгча, чыкъ да,   хауада  айлан, ойна»,- десе да, къыз унамайды.
 Бусагъатда ол ишлеген суратла жюзге жетедиле. Аланы иги кесеги шахар, район, республикалы конкурслада да  сайланып, дипломлагъа, грамоталагъа, саугъалагъа да тийишли болгъандыла.  Хорламны кюнюне жораланнган сураты уа  республикада эм игиге саналгъанды эмда КъМР-ни 100-жыллыгъына жораланып Москвада къураллыкъ кёрмючде кёргюзтюллюкдю.
- Камила окъугъан да иги этеди.  Ол ишлеген суратланы уа биз мектепде, шахарда, районда  къуралгъан  тюрлю-тюрлю кёрмючлерибизде терк-терк  хайырланабыз. Аланы кёргенле бийик багъа бередиле, - дейди устазы Татьяна Николаевна Рюмина.
Бир жол а къызчыкъны суратларын  художник  Ахматланы Леуан кёреди да: "Бу къызчыкъда фахму барды, аны айнытыргъа керекди",- дейди.
- Камила башхала кёрмегенни эслей биледи, - дейди атасы, сурат ишлеуден биринчи устазы да Мурзаланы Сапар-Алий. Ол кеси  заманында художестволу школну бошагъанды, сейирлик суратла да ишлеп тургъанды. Камила да аллай окъуу юйге кирирге мурат этеди. 

Далхатланы Марзият.
Поделиться: