Бызынгылыла барысын да озгъандыла

Озгъан солуу кюнледе Къашхатауда, Черек районну Физкультура, спорт эм жамауат организацияланы ишлери жаны бла комитети къурап, сабийлени араларында турнир бардырылгъанды. Аны ётдюрюуню баш мураты уа ёсюп келген тёлюге аманлыкъчылыкъдан кенгде турууну магъанасын ангылатыу эди. 

Бу эришиулеге Бызынгы элни келечилери да тири къатышхандыла. Школчула бу сермешледе алчы жерлени ычхындырма­гъандыла. Кеси ауурлукъларында бла жыл сан категорияларында Ахкёбекланы Илияс, Алийхан, Керим, Холаланы Аслан, Чочайланы Ислам бла Заур «алтынла» къоллу болгъандыла. Рахайланы Муслим бла Омарланы Дамир а, финал сермешледе хорлатып, кюмюш майдалла бла къайтхандыла. 

Саугъаланы жаш спортчулагъа Черек районну администрациясыны таматасы Къулбайланы Алан бергенди.

Физкультура, спорт эм жамауат организацияланы ишлери жаны бла комитетни башчысы Гажонланы Юрий жашчыкъланы низамлыла болургъа, законлагъа бузукълукъ этмей, саулукълу жашау бардырыргъа чакъыргъанды. 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: