Булунгугъа баргъан жол тапландырылады

Кёп болмай, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А. Дышеков редакциягъа билдиргеннге кёре, шёндю Экинчи Чегем-Булунгу автомобиль жолну тап халгъа келтириу бла байламлы ишле бардырыла турадыла.

Саулайда жыйырма 21,9 километрге  жууукъ зыгъыр жолгъа ремонт этилирге керекди. Башхача айтханда, автогрейдер бла жолну уллу ташларын кетерликдиле, юсюне ууакъ зыгъырны къуюп тапландырлыкъдыла. Бюгюнлюкге ишле онтёрт километрде этилгендиле.  Белгилеп айтырчады, жолчула зыгъырны къуйгъан кезиуде анга энчи материалны къошадыла, андан сора каток бла тынгылы къатдырадыла.

Кюн сайын  жолланы ремонт этерге 10 жол къурулуш техника чыгъады эм эки бригада урунады.  

 Аслан Дышеков айтханнга кёре, шёндю Огъары Жемталадан Ташлы-Талагъа баргъан зыгъыр жолну ремонту этиле турады. Сегизинчи декабрьге автогрейдер бла жолну уллу ташларын ариулагъандыла, зыгъыр къуюп, сыйдам этип бошагъандыла. Он километр узунлугъу болгъан жолгъа  жетер чакълы  зыгъыргъа къошхан энчи материалны ремонт этерик жерге ташыгъандыла.  Энди аны зыгъыр бла къатышдырып жолгъа себерикдиле, ол ишле бошалгъандан сора,  юсюне дагъыда ууакъ зыгъыр къуюллукъду. Андан сора жолланы эки жанында суула барырча чунгурла этилликдиле эм жолгъа жууукъ аууп тургъан тереклени кетерликдиле.

Шёндю бу объектде кюн сайын жети энчи техника ишлейди.   

Бизни корр.
Поделиться: