Ёзек тема – экономика аманлыкълагъа бла коррупциягъа къажау кюрешни кючлендириу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

Жыйылыуну башлай,  Казбек Коков былай айтханды: «Экономика аманлыкълагъа бла коррупциягъа къажау кюреш власть органланы бла право низамны сакълаучуланы баш борчлары болгъанлай къалады. Аллай бузукълукъла бек алгъа властьны даражасын тюшюредиле, халкъны анга ышаныуун азайтадыла. Ол себепден аллай аманлыкъланы жолун кесиу жаны бла ишни кючлендирмей жарарыкъ тюйюлдю. Миллет проектлени толтурур ючюн иги кесек ахча къоратыргъа белгиленеди, бизни борчубуз – кючюбюзню бирикдирип, ол ахча башха жумушлагъа къоратылмазча этиудю». 

КъМР-ни Башчысы Россейни Президенти Владимир Путин миллет проектле эмда регион программала бла да байламлы уллу борчла салгъанын эсгертгенди. Аланы толтурууда бюджет ахчаны къоруулау – къырал властьны, право низамны сакълаучу органланы да баш борчларыды, дегенди. 

КъМР-де ич ишлени министри полицияны генерал-майору Василий Павлов ведомство коррупциягъа къажау не ишле тындыргъаныны юсюнден билдириу этгенди. Аманлыкъ ишле бла бузукълукъла, ол айтханнга кёре, асламысында финансла бёлюмюнде, къурулушда, отлукъ-энергетика комплексде, къырал эмда муниципал жумушланы толтурууда этиледиле.   

РФ-ни Миллет гвардиясыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасы Сергей Васильев адамла эсепге алыннган сауутланы кеси ыразылыкълары бла бериу жаны бла не иш бардырылгъаныны юсюнден билдиргенди.  Андан сора да, граждан сауутла къалай сакъланнганларына контроль не халда болгъанына да къаралгъанды. Ол да бошдан тюйюлдю, ала бла кёп аманлыкъла этиледиле. Сауутла жюрютюрге эркинлик алыр ючюн медицина справкала къалай берилгенлерине контроль этиу – законодательствогъа тюрлениуле кийириуню излеген жумушду, деп айтылгъанды кенгешде.

Жыйылыуда сёз «Цифралы экономика» миллет проект къалай толтурулгъанына да къаралгъанды. КъМР-ни цифралы айныуну министри Ислам Ашхотов бла КъМР-ни экономика министри Рахайланы Борис аны юсюнден толу хапар билдиргендиле. Миллет проектни чеклеринде «Информациялы инфраструктура», «Цифралы экономикагъа кадрла», «Информация къоркъуусузлукъ», «Цифралы амалла» регион проектле жашауда бардырыладыла. 

Информациялы инфраструктура  социал учреждениялада айныйды. 2019-2021 жыллада  терк ачылгъан интернетге 187 социал объект эмда регионну битеулю билим берген учреждениялары къошулгъандыла. Школланы Wi-Fi.бла толусунлай жалчытыр ючюн 2023 жылда республикагъа федерал бюджетден 310 миллион сом бёлюнюрюгюню юсюнден къошакъ келишимге къол салыннганды. 

Андан сора да, быйыл Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны сюд участкаларында шартланы бир бирге билдириу жашырынлыкъда сакъланырча мадарла этилгендиле. Къырал эмда муниципал управленияда ишлегенлени цифралы амаллагъа юйретиу да къуралгъанды. Быйыл къырал эм муниципал къуллукъчуладан 66-сы юйретилгенди. Къырал эмда муниципал жумушланы бир порталыны ишин игилендириу жаны бла мадарла да этиледиле. 

Казбек Коков билим бериу учрежденияланы интернет бла жалчытыу не халда болгъанын тинтирге, окъуучула бла устазла информация инфраструктураны битеу онглары бла толусунлай хайырланыр ючюн къолдан келгенни аямазгъа буюргъанды.

Жыйылыуда айтылгъан оюмланы эсге алыу бла протокол оноула чыгъарылгъандыла, мындан ары бардырыллыкъ баш жумушла белгиленнгендиле.

Поделиться: