Жюрек халаллыкъны кючюн кёргюзтгенлени алгъышлагъанды

«Хурметли шуёхла!

Жюрегимми теренинден сизни Доброволецлени (волонтёрланы) кюню бла алгъышлайма.   

Ол кюн биз хар затха да къайгъы этген, тынгысыз адамланы алгъышлайбыз, ала башхала ючюн огъурлу ишлени тамамлайдыла, уллу жюрек халаллыкъны кючюн юлгюге кёргюзтедиле, жамауатха таза ниетлери бла къуллукъ этедиле.

Белгилеп айтырчады, арт жыллада волонтер иш бла кюрешгенле кеслерини башламчылыкълары  эм таза ниетлиликлери бла, бийик даражагъа тийишли болгъанларын. Ала кеслерини жангы башламчылыкълары эм тамамлагъан ишлери бла Къабарты-Малкъаргъа эм  Ата журтубузгъа    жюреклерини тазалылыкъларындан хайыр келтирирге итинедиле, социал магъанасы болгъан ишлени  эм акцияланы бардырыргъа тири къатышадыла.

Артыкъ да бек сизни ишигиз коронавирус ауруу жайылгъанда кёрюнеди. Ол кезиуню ичинде сиз медицина эм социал ишчиле бла пандемиягъа къажаулукъгъа сюелиуню ал жанында турасыз, адамлагъа болушлукъ бериуню тохтатмайсыз,  уллайгъан   эм сакъат инсанлагъа не жаны бла себеплик бересиз.

Жигер эм  бир зат да умут этмей ишлегенигиз, жюрек халаллыгъыгъыз, жарыкълылыгъыз ючюн, сау болгъуз. Сизни барыгъызгъа да къаты саулукъ, сабырлыкъ эм монглукъ тежейме, адамлагъа жарагъаныгъыз ючюн жетишимли болугъуз»,- деп айтылады КъМР-ни Башчысыны алгъышлау сёзюнде.

 

Поделиться: