Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада наркотиклеге къажау  комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

 Аны ишине КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-де баш федерал инспектору Тимур Макоев, республиканы толтуруучу эм муниципал власть органларыны, надзорлукъ этген, право сакълаучу эм кюч структураланы  келечилери къатышхандыла.

Жыйылыуда кюч структура органланы наркотиклени законсуз жюрютюлюулерин тохтатыу бла байламлы ишлерини кёрюмдюлерин сюзгендиле. Дагъыда ведомстволу аралы оператив-профилактика ишле не халда бардырылгъанларына эм профилактика жаны бла муниципал программала  наркоманиягъа къажау къалай толтурулгъанларына эм башха соруулагъа къаралгъанды.

Право сакълаучу органланы ишлерини юсюнден КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов  сёлешгенди. Ведомствону таматасы билдиргеннге кёре, 9 айны ичине «Мак-2021» операцияны чеклеринде республикада кеси аллына конопля ёсген 100 жер белгили болуп, ол ханс 43 гектарда кюйдюрюлгенди.

Белгиленнген кезиуде наркоманла жыйылыучу 18 жер ачыкъланнганды эм жабылгъанды, наркотиклени ташыучу 24 жол белгили болгъанды эм тыйылгъанды. Информация-коммуникация мадарланы хайырлана, аманлыкъчы ишлени этгенле кёп болуп барадыла, ол санда наркотиклени сатаргъа кюрешгенле да. Тыш къыралладан келгенлени ичинде республикада наркотиклени  жюрютгенлени саны кёбейгенди.

Жыйылыуда  право сакълаучу органла  эм башха структурала къаллай мадарла этгенлери да сюзюлгенди. Анда айтылгъанына кёре, наркотиклени хайырланнганланы асламысы ол ауруудан багъылыргъа эм медицина реабилитацияны ётерге унамайдыла.    Казбек Коков ол проблемагъа тийишли органла эс буруп, сюдле чыгъаргъан битеу оноуланы толтурургъа кереклисин чертгенди.

 Белгиленнгенге кёре акъылбалыкъ болмагъанлагъа онгларын хайырланыргъа республикада 156 ара, 8 жаш тёлю биригиу, 9 волонтёр ара эм  Волонтёрлукъну айнытыу ара эм аны 12 бёлюмю барды. Къабарты-Малкъарда наркоманиягъа  эм наркотиклени законсуз жюрютюлюуюне къажау   муниципал программала бардырыладыла.

Докладчылагъа тынгылагъандан сора, Казбек Коков наркоманиягъа къажау профилактика ишлени бардыргъанда  ведомстволу аралы байламлыкъланы кючлерге керелисин айтханды. Жыйылыуда битеу сюзюлген сорууланы юсюнден тийишли оноу этилгенди. Муниципалитетлени башчыларына наркоманиягъа къажау профилактика ишлени кючлерге, жарашдырылгъан муниципал программаланы тийишлисича хайырланыргъа кереклиси  эсгертилгенди.

Къабарты-Малкъарны Башчысы КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла   министерствосуна эм Граждан биригиуле бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуна наркоманиягъа къажау профилактика ишлени бардыргъанда «Къабарты-Малкъар Республикада жамауат институтланы эм граждан биригиулени байламлыкълары»  программаны чеклеринде жаш тёлю волонтёр биригиулени келечилерин тири къатышдырыргъа кереклисин чергенди, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Бизни корр.
Поделиться: