Узакъ тау элде маданиятны къаласы жангыртылады

Бу кюнледе «Маданият» миллет проектге кёре,  Огъары Малкъарны Маданият юйюне тынгылы ремонт этип бошай турадыла. Ол 1964 жылда ишленнгенди. Жарсыугъа, анга иги кесек заманны  тийишлисича къаралмагъанды. Арт онбеш жылны ичинде уа бек  тозурагъан эди.

Ол себепден  тынгылы ремонт ишлеге федерал, республикалы эм муниципал бюджетледен 20 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.  
Ишлени кезиуюнде юйню башын, терезелерин, эшиклерин, полларын, санузеллерин, жылытхан, жарытхан  системаларын да    жангыртхандыла. Андан сора да, ичинде   плитка салыннганды, ичи, тышы да сюртюлгенди, арбазы айбат болгъанды, ол санда пандус да жарашдырылгъанды.

Бюгюнлюкде  жылытыучу системаны ишлеп башларгъа хазырлап эм  тийрени тазалап кюрешедиле.  Жууукъ заманда мебель эм башха керели затла да  келтирилликдиле. 
Маданият юйлени жангыртыу жаны бла миллет проект элде жашагъан гитчеге, уллугъа да магъаналыды. Мында чыгъармачылыкъ жаны бла хунерлерин ачыкъларгъа ким да онг табарыкъды эм къайсы байрамны да жунчумай   ётдюрюрге жарарыкъды. Тюрлю-тюрлю кружокла, секцияла эм чыгъармачылыкъ биригиуле да  ишлерикдиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: