Эл мюлкде уруннганланы продукцияларына къарагъандыла

Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новак КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла  Бахсан районда орналгъан пластик контейнерле чыгъаргъан заводну иши бла шагъырейленнгенди. Ала алмаланы эм башха кёгетлени жыйгъанда, ташыгъанда эм сакълагъанда хайырланыладыла, кеси да Россейде аллай производство болуп биринчиди.

 Заводда уллу механизациясы эм автоматизациясы болгъан шёндюгюлю оборудование орнатылыпды. Анда айгъа 15 минг контейнер чыгъарылады.

Вице-премьер, андан сора да, кёгетле сакъланнган жерде, уллу, битеу да кючю бла 25 минг тонна сыйыннган холодильникле орналгъан комплексде болгъанды. Къуралгъан система алмаланы бир жылгъа дери тынгылы сакъларгъа онг береди, мында кёгетлени сакълауда къоркъуусузлу   инновациялы технологияла хайырланыладыла.

Александр Новак алмаланы айыргъан цехни иши бла шагъырейленнгенди, анда бир кезиуге  товарны жарашдыргъан эки ыз хайырланылады, биринде 1 сагъатха 10 тонна, экинчи ызда   сагъатха 24 тонна продукция жибериледи.

Интеллектуал блок ызлагъа салыннган буюуруулагъа кёре, ала алманы тюрсюнюн, ауурлугъун эм уллулугъун бла гитчелигин айырадыла. Эки предприятияда 250 адам урунады.  

Александр Новак агропромышленный предприятияланы оноучулары бла ушакъ бардыргъанды, производстволарын айнытыу планларын сюзгенди эм чыгъаргъан продукцияларына къарагъанды.

Республикада терек бахчачылыкъ мюлклени кластери къуралады. Уллу болмагъан жерде бир ненча предприятие орналыпды, ала терек бахчачылыкъ бла кюрешгенлени керек затла бла жалчытадыла, аны бла ол бёлюмню айныууна да себеплик этедиле.

Сёз плодопитомниклени, пластик орунла чыгъаргъан предприятияланы, буздан сакъларгъа деп жарарыкъ сеткаланы этген жерлени,  тюрлю-тюрлю запас керекле жарашдыргъан цехлени,  бетондан шпалер чыпынла къуйгъан биригиулени, эколабораторияланы эм  кёгетлени сакълаучу жерлени юсюнден барады.

Арт жыллада республиканы  агропромышленный комплексинде уруннганла алмаладан, кертмеледен, эрикледен сора да жемишлени: наныкъны, маракону да тири ёсдюрюп башлагъандыла. Къабарты-Малкъар жемишлени ёсдюрген беш алчы регионну санына киреди. Россей Федерацияны агропромышленный бёлюмюню жемишле ёсдюрюую бла ючден бири Къабарты-Малкъаргъа келеди. Алгъа этилген тергеулеге кёре, жемишлени тирлиги быйылгъы жылда 500 минг тоннадан атларыкъды, деп билдиргендиле редакциягъа республиканы оноучусуну пресс-службасыны келечилери.

Бизни корр.

 

 

Поделиться: