Прокуратура ангылатады

Россей Федерацияны Президентини 2021 жылда 16 августда чыгъарылгъан 478-чи номерли Указы бла Коррупциягъа къажау кюрешни 2021-2024 жыллагъа жарашдырылгъан миллет планы къабыл кёрюлгенди.

Миллет планнга кёре къырал органла, жер-жерли самоуправленияны органлары бла организацияла коррупцияны жолун кесиу, анга къажау сюелиу, коррупциялы бузукълукъланы азайтыу, аланы хаталарын кетериу  жаны бла мадарла этедиле. Ол санда:

- бир-бир бёлюмледе коррупциягъа къажау сюелир муратда тохташдырылгъан мадарланы, борчланы, чеклени хайырлылыкъларын кётюрюрге тийишлидиле;

- жууукъларын къуллукъгъа салыугъа жол бермеу жаны бла къыйматлы мадарла этедиле;

- административ, уголовный жууапха тартыу дегенча мадарланы да хайырланадыла.

Андан сора да, Миллет планнга баш мадарлача была да киргендиле:

- норматив право актлагъа коррупциягъа онг берилмез жаны бла экспертиза этиуню къыйматын кётюрюу;

- коррупциягъа къажау кюрешге инсанла бла жамауат биригиуле не къадар тири къатышырча къошакъ мадарла этиу;

- коррупцияны цифралы амалланы хайырланыу бла байламлы жангы формаларына къажау мадарла жарашдырыу.

Дагъыда Миллет планда къырал, муниципал къуллукъчулагъа, башха инсанлагъа да жарыкъландырыу, ол санда коррупциягъа къажау кюрешни юсюнден законланы юслеринден инсанлагъа билдириу, жамауатха коррупциягъа къажау сезимлени сингдириу жаны бла мадарланы талайы кёргюзтюледиле. Аланы араларында коррупциягъа къажау темагъа халкъгъа лекцияла окъуу, Интернетде коррупциягъа къажау стандартланы жайыу да бардыла.

Поделиться: