НАЛЬЧИКДЕ – КИНОНУ ЫЙЫГЪЫ БАРДЫРЫЛАДЫ

Бу кюнледе, 27 октябрьде Нальчикде Музыка театрда «Кабардино-Балкария – 100» деген алтынчы Битеуроссей кинофестиваль ишин башлагъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республика къуралгъаныны жюзжыллыгъына аталады, 31 октябрьге дери бардырыллыкъды.

Фестивальны ачылыуун, жарсыугъа, эпидемиология болумну хатасындан, кёпле кёрмегендиле. Анга онлайн халда къараргъа боллукъду.

Къууанчлы тюбешиу баргъан Музыка театрны ал турагъында жайылгъан къызыл кюйюзде быйыл СССР-ни халкъ акртисти Зинаида Кириенко, РФ-ни халкъ артистлери Раиса Рязанова, Игорь Скляр, РФ-ни сыйлы артисти Сергей Колесников, кино эм театр артистле Рустам Сагдулаев, Эвклид Кюрдзидис, Максим Колосов, Серафима Низовская, Евгений Банифатов, Макар Запарожский, Пауль Орлянский эм башхала атлагъандыла.

Фестивальны ачылыуу Катя Семёнованы бла Максим Колосовну «Хранимая небом Кабардино-Балкария» деген жырны айтыулары бла башланнганды. Жырны актриса былтыр бери келгенинде жазгъанды эм биринчи кере жамауатха аны ол заманда бу эки артист эшитдиргендиле. Болсада бу жол сахнагъа Максим Колосов кеси чыкъгъанды, Катя Семенова уа келеламагъанды – ол жырны юйюнде, пианинода согъа, алай айтханды. Анга онлайн халда тынгылагъандыла.

Андан ары фестивальны ачылыу, тюбешиу къууанчын аны директору, артист, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, Къабарты-Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Сергей Новожилов, республиканы сыйлы артисткасы, «Балкария» фольклор-этнография тепсеу къырал ансамбльни солисткасы Жанатайланы Ирэна бла А. Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрны актрисасы Регина Кешокова бардыргъандыла.

Келгенлеге саламлашыу сёзюн КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов айтханды.  Ол быллай жылыулу тюбешиуле не заманда да керекдиле, бютюнда быллай къыйын заманда деп белгилегенди. «Артистни сёзю политика бла кюрешгенлени сёзлеринден кем тюйюлдю, – дегенди ол. – Адамланы жанлары искусство тенгликде тюбеселе, ол заманда тууадыла бир бирни ангылау, илхам, къанат алыу да. Ала уа осал ишледен кенг этедиле инсанны. Бу фестиваль адамлагъа бир бирге тюберге, байламлыкъ жюрютюрге бир тюрлю бир ауруу да чырмау болмазлыгъыны шагъатлыгъы болгъанды. Ахшы жолгъа, фестиваль!» – деп бошагъанды ол сёзюн.

Сергей Новожилов а: «Мен бери онючюнчю кере келеме. Къабарты-Малкъарны жерин, адамын да бек сюйгенме. Кёп шуёх да тапханма мында. Къууанчлыды бу тюбешиу манга, – дегенди. – Фестиваль – ол жаланда кино тюйюлдю. Ол сюйген артистлеригизни концертлери, ала бла тюбешиу, ушакъ этиудю. Бу жол биз республиканы районларна да барыргъа умутлубуз», – деп да къошханды ол.  

Келген къонакъладан сахнагъа чыгъып, Зинаида Кириенко, Раиса Рязанова, Игорь Скляр, Сергей Колесников эм башхала сёлешгендиле. Ала жырлагъандыла, назмула окъугъандыла. Ол кюн анда Максим Колосов Къулийланы Къайсынны бла Алим Кешоковну назмуларын да эшитдиргенди.  

Фестивальны ачылыу концерти Аким Тышкону Белорусиядан келген «Чистый голос» деген жыр къауумуну сахнада жыр саугъасы бла бошалгъанды. Ахырында уа  къонакъла, бизни артистле да сахнадан, къараучула уа залдан Катя  Семенованы «Кабардино-Балкария» деген жырын айтхандыла.

Бу кинофорумгъа, Россейден сора да, Германиядан, Къазахстандан, Узбекистандан, Армениядан бла Белоруссиядан да кинематографистле къатышадыла. Программагъа халкъ сюйюп къарагъан кинолентала киргендиле. Беш кюнню ичинде киноискусствону сюйгенле режиссёр Христос Никуну «Амурская осень» кинофестивальда Гран-При алгъан «Райцентр», Венецияда фестивальда болгъан «Яблоки», Евгений Татаровну «Ничей», Ани Оганесянны «Под гнездом аиста», Аслан Галазовну «Детство Чика», Ернар Нургалиевни «Жаным, ты не поверишь», Андрей Богатырёвну «Красный призрак» деген фильмлерине эм башха жангы кинолагъа къараргъа боллукъдула.

Кертиланы Сакинат.
Поделиться: