Миллетлени юсюнден билимни ёсдюрюу - «Уллу этнографиялы диктант»

«Халкъла кёпдюле – къырал бирди!» – быллай чакъырыу бла «Уллу этнографиялы диктант» халкъла аралы жарыкъландырыу акция алтынчы кере къураллыкъды. Ол 2021 жылда 3-7 ноябрьге дери www.miretno.ru сайтда онлайн халда бир кезиуде бардырылады эм, тёредеча,  Халкъланы бирлигини кюнюне жораланады.

Диктант жамауатны этнографиялы билимини даражасына багъа бергенден, адамланы Россейде жашагъан миллетлени юсюнден билимлерин ачыкълагъандан сора да, асламланы эслерин миллетле аралы мамырлыкъгъа бла келишиулюкге бурургъа онг берликди.  Диктантха Россейден эм тыш къыралладан хар сюйген къатышаллыкъды. Заданияла 2021 жылда 3 ноябрьде 00.01 сагъатда (Москвагъа кёре) Уллу этнографияы диктантны официальный сайтында  www.miretno.ru басмаланырыкъдыла.

Диктантны заданиялары тест халлы жарашдырылгъандыла эм алагъа бу затла къошуладыла:

- 20 соруу – Диктантны битеуфедерал бёлюмю, битеу къатышханлагъа бирча;

- 10 соруу – Диктантны регион бёлюмю, Россей Федерацияны хар субъектине энчи.

Битеу заданияланы толтургъаннга эм кёбю 100 балл бериледи. Анга 45 минут бёлюнеди. Диктантны ётгенден сора инсан энчи эсебин алады жууапларыны тинтилиулери бла бирге. Аны сертификаты битеу алгъан баллары бла бирге Диктантны ётгенлей электрон халда жарашдырылып къуралады, электрон почтада чыгъарып алыр онгу бла.

«Уллу этнографиялы диктантны» къураучулары Миллетлени ишлери жаны бла федерал агентстводу, Удмурт Республиканы Миллет политика министерствосуду, КъМР-ни Граждан обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуду, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуду.

«Уллу этнографиялы диктант» халкъла аралы жарыкъландырыу акцияны юсюнден тынгылыракъ www.miretno.ru сайтда билирге боллукъду.

Айдаболланы Джамиля.
Поделиться: