Депутатла республиканы баш финанс документин къолгъа алгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында бардырылгъан кезиулю жыйылыуунда «КъМР-ни 2022 жылгъа эмда 2023, 2024 жылланы план кезиуюне республикалы бюджетини юсюнден» законопроектге энчи эс бурулгъанды.

Аны юсюнден билдириу эте, Парламентни Бюджет, налогла эмда финанс рынокла жаны бла комитетини председатели Михаил Афашагов проект законда тохташдырылгъан болжаллада берилгенин, РФ-ни Бюджет кодексини бла «КъМР-де бюджетни къурауну эмда бюджетни бардырыуну юсюнден» республикалы законну излемлерине келишгенин эсгертгенди. Анда бюджетни проекти бла бирге берилиучю документлени бла материалланы тизмеси да барды, деп къошханды.

-Республикалы бюджет КъМР-ни къырал программаларыны КъМР-ни Правительствосуну буйругъу бла къабыл кёрюлген тизмесини мурдорунда жарашдырылгъанды. Аны проектинде РФ-ни бла КъМР-ни налог эмда бюджет политикасыны баш бёлюмлери эсге алыннгандыла. Республиканы кеси файдаларыны  келир жылгъа планы алгъындан эсе кенг болгъанын белгилерге сюеме. Саулай алгъанда, келир жылны бюджети социал магъаналы болгъанлай къалады, - деп чертгенди Михаил Афашагов.

Баш финанс документ КъМР-ни Парламентини комитетлеринде министерстволаны бла ведомстволаны келечилери бла бирге сюзюллюкдю. Анга жораланып халкъ тынгылаула да боллукъдула. Законопроектни КъМР-ни Парламентини быйыл ноябрьде чакъырыллыкъ жыйылыуунда биринчи окъулууда къабыл этерге белгиленеди. Алгъа депутатла бюджетни баш кёрюмдюлерин къабыл кёрлюкдюле, экинчи окъулуугъа хазыр этиле тургъан заманда уа аны файдалары бла къоранчлары тап халгъа келтирилликдиле.

Жыйылыуда дагъыда адамланы жюрютген автомобиль транспортну, шахар жер, электро эмда темир жол транспортну ишин къурауну юсюнден» КъМР-ни Законуну 7-чи статьясына тюзетиуле кийириуню юсюнден» КъМР-ни законопроекти да сюзюлгенди. Анга кёре, адамланы ташыргъа эркинлик берген республикалы орган неда жер-жерли самоуправленияны органы ол берген эркинликни тохтатыуну юсюнден сюдге тарыгъыу берирге боллукъду.

Президиумда дагъыда федерал законланы проектлери, РФ-ни башха субъектлерини законла чыгъарыу бла байламлы башламчылыкълары сюзюлгендиле. Ала уа страховой пенсияла, Россейде Аскер махтаулукъну кюнлери эмда эсгериу датала бла байламлыдыла.

Ахырында КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетини председатели Нина Емузова КъМР-ни Парламентини президиумуну «Битеулю билим бериуде юйретиуню системасын айнытыуну юсюнден: ол жаны бла болум, проблемала эмда онгла» деген оноуу къалай толтурулгъаныны юсюнден билдириу этгенди.

Поделиться: