Эки жанына да хайырлы байламлыкъла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков беларус делегацияны таматасы болуп келген Беларусь Республиканы информация министри Владимир Перцов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Былтыр Беларусьну бла Россейни регионларыны жетинчи форумунда Къабарты-Малкъар Республиканы бла Беларусь Республиканы араларында байламлыкъланы юсюнден келишимге къол салыннганды, жолоучулукъ аны жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды.
 
Эки жаны да делегацияны Къабарты-Малкъарда болгъан биринчи кюнюню эсеплерин сюзгендиле. Къонакъла «Севкаврентген-Д» заводда эм «Отбор» инновация-производстволу агрофирманы мурдорунда селекция-урлукъ арада болгъандыла, «Къоркъуусуз республика» системаны иши бла шагъырейленнгендиле эм «Къабарты-Малкъар» ВГТРК-ГТРК-ны филиалына баргъандыла.
Ызы бла бирлешген ишчи къауумну жыйлыуу ётгенди. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары Сергей Говоров, КъМР-ни промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков, КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов, КъМР-ни экономика айнытыу министри Рахайланы Борис, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, «КъМР-ни сатыу-алыу -промышленный палата» союзуну председатели Хасан Гукетлов, «За единение – Сябры» белорусланы жамауат къымылдаууну таматасы Павел Сидорук къатышхандыла. Белорус делегацияны санына Россейде Беларусьну Посольствосуну Дондагъы Ростов шахарда бёлюмюню таматасы Денис Тимохин, Беларусь Республиканы сатыу-алыу-промышленный палатасыны халкъла аралы байламлыкъла управлениясыны таматасыны орунбасары Наталья Кураш, «ТД Палессе-Юг» ООО-ну гендиректору Дмитрий Еременко, «Дилерский ара Юг» ООО-ну сатыу-алыу жаны бла алчы менеджери Наталья Филатова болгъандыла.

Жыйлыуну ача, Казбек Коков былай белгилегенди: «Къабарты-Малкъарны эм Беларусьну халкъларыны араларында кёп жылланы ичинде тохташыулу шуёхлукъ байламлыкъла сакъланадыла эм айныйдыла. Бизни республикада бюгюнлюкде белорусланы «За единение – Сябры» жамауат къымылдаулары тири ишлейди.  

Беларусь Республиканы бла Къабарты-Малкъарны эрттегили тенглик эм бир бирге билеклик этген тёрелеринден сора да, мындан арысында да тири айнытыргъа умут этилген экономика партнёрлукъ да бирикдиргени магъаналыды». «Багъалы къонакъланы келгенлери, тамамланырыкъ жумушланы планлары байламлыкъларыбызны андан ары кенгертирге, шуёхлукъну кючлерге, Россейни эм Беларусьну союз къыраллыкъларын айнытыргъа энтта бир атлам болгъанына ийнанама».

Кесини жанындан Владимир Перцов Къабарты-Малкъарны келечилерин «БелАГРО» кёрмючню жокъларгъа чакъыргъанды. «Къыралларыбызны араларында 2021 жылда январь-августда сатыу-алыу байламлыкъла 15,8 процентге азайгъандыла. Ол белорус экспортну тюшгени ючюн болгъанды, аны пандемияны болумлары бла ангылатырчады. Аны бла бирге Къабарты-Малкъардан Беларусь Республикагъа товарланы импорту 30,1 процентге ёсгенди, мен ангылагъаннга кёре, Беларусьну да Къабарты-Малкъарны излемлерин жалчытырча тийишли къолайлыгъы барды», - дегенди ол.

Рахайланы Борис 2020 жылны эсеплерине кёре Беларусь Республика бла тыш сатыу-алыу алышыныу 8,8 процентге ёсгенин билдиргенди. Арт жыллагъа Беларусь Республика бла экспорт эм импорт жумушланы ёлчеми иги да кёбейгенди, ол эки жанын байламлыкъларыны айныу къолайлыгъын белгилейди. Къабарты-Малкъардан Беларусьха мирзеу, кондитер затла, крахмал, консерва эм промышленный продукция: алмаз инструмент, кабельле эм кёп башха зат жибериледи. Къабарты-Малкъар Республикагъа Беларусьдан пластмассадан эм андан этилген затла, кюйюзле, къумач, къагъыт келтириледи. Терк-терк белорус товарланы ярмаркасы бардырылады. «Беларусь кесине жангыдан Шимал Кавказны курорт къолайлыгъын ачыкълайды, Нальчик эм Элбрус да ол санда боллукъларына ийнанама», - дегенди Россейде Беларусьну Посольствосуну Дондагъы Ростов шахарда бёлюмюню таматасы Денис Тимохин, кёп болмагъанлай Беларусьдан Минводлагъа тюзюнлей авиарейс ачылгъанын да айтып.

Ызы бла КъМР-ни Правительствосуну (Россей Федерация) эм Беларусь Республиканы Правительствосуну араларында Келишимге кёре жумушланы бардырыу планнга къууанч халда къол салыннганды. Документге сатыу-алыу-экономика, илму-техника эм социал-маданият жаны бла 14 жыйылыу киреди.

Жыйылыуда болгъан асламлы басма органланы келечилери бла къысха интервьюда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къол салыннган документ халкъларыбызны араларында тёрели шуёхлукъ байламлыкъланы айнытыугъа къошумчулукъ болгъанын билдиргегди: «Байламлыкъланы быллай жолу бла баргъаныбызгъа уллу магъана береме. Ол, сёзсюз, Россей Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путинни бла Беларусь Республиканы Президенти Александр Григорьевич Лукашенкону ол жанына уллу эс бургъанларыны хайырынданды. Биз кёп сорууланы сюзгенбиз эм кючюбюзню бирикдирирге онгубуз барды: агропромышленный комплекс, туризм, илму. Эндиги планларыбыз Къабарты-Малкъарда, Беларусьда бизнесни айнытыугъа андан да ахшы амалла ачарыкъларына ийнанама.  Бизни урлукъларыбызны ары жиберирге сейирибиз барды, ол жаны бла жетишимле эсленирчадыла эм андан ары да ол жумушну тындырыргъа излерикбиз. Андан сора да, белорус эл мюлк техниканы Къабарты-Малкъаргъа жетдириуге да сейирибиз барды».

Поделиться: