Нальчик шахар эки кюннге гюл айрыкамы болгъанды

Нальчикде Гюллени тёрели фестивалы шабат эм ыйых кюнледе Келишиулюкню майданында бардырылгъанды. Анда гюлле, къургъакъсытылгъан гюл къысымла, юйде эм бахчада ёсдюрюлген битимле, эсде къаллыкъ саугъачыкъла сатып алыргъа, тюрлю-тюрлю гюллени аллында суратха тюшерге онг болгъанды.

Шахарны айнытыу Платформа Арт-зал институт Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны болушлугъу бла флористика жыйылыуланы бардырылыуларын тёрели этгендиле. Анга республиканы эм башха регионланы флористлери, ландшафт дизайнерлери да къатышадыла. Бу жолгъу фестивальда Къабарты-Малкъарны, Шимал Осетияны, Ставрополь крайны келечилерини гюл композициялары эм къол усталарыны чыгъармалары кёргюзтюлгендиле. Эм сейир объектге Москвадан скульптор эм суратчы Евгения Самохинаны темир чыбыкъладан жарашдырылгъан феяны скульптурасы болгъанды.

Шахарны айнытыу Платформа Арт-зал институтну таматасы Оксана Шухостанованы оюмуна кёре, Нальчикде быллай жарыкъ жыйылыула бек изленедиле. Ол белгилегенича, фестивальны бардырылыуун флористика индустрияны келечилери да ашыгъып сакълагъандыла.

Чеклениу мардала ючюн бу жол той-оюн халлы программа болмагъанды, фестиваль кёрмюч-сатыу-алыу халда озгъанды. «Битеу къатышханлагъа ыспас этеме, кюнню ачылмагъаныны сылтауундан фестивальны бардырыллыкъ заманы кёчюрюлюп тургъанына да къарамагъанлай, жыйышып келгенлени барысына, Москвадан эм башха регионладан келген къонакълагъа да ыразылыгъымы билдиреме», - деп къошханды ол.

Айдаболланы Джамиля.
Поделиться: