Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырады

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

Страницагъа жазылгъан подписчиклерибизни саны да къысха заманнга 3 мингден атлагъанды! Инстаграмда газетибизни окъугъанланы асламлыгъы къууандырмагъанлай амалы жокъду. Нек дегенде ол шарт окъуучуларыбыз бла бютюн къысха байламлыкъла жюрютюрге, аланы излемлерин билирге, эсгертиулерине къулакъ салыргъа болушады. Ол а, сёзсюз, ишибизни айныууна себепликди.

«Заманнга» 2022 жылны биринчи жарымына жазылыу кампания башланнганын да билдире-билдире турабыз. Газетни редколлегиясыны къаууму Инстаграмда керти шуёхларыбыз, ол ишден да бир жанында къалмагъанлай, бу магъаналы жумушну тындырыргъа болушурла деп ышанабыз. Келигиз, барыбыз да бир болуп, къадалып малкъар халкъыбызны ёз тилинде чыкъгъан газетине жазылыуун ахшы эсеплеге жетдирирге кюрешейик. Шёндюге дери, бюгюнлюкде, тамблагъы кюнде да бизге ышаныулукълары болгъан, газетибизни окъугъан эм окъурукъ хар инсаныбызгъа ыразылыгъыбызны билдиребиз.

Поделиться: