Анга Къая деп атагъандыла…

Суратдагъы эр киши Кёнделенде белгили революционер Жеттеланы Шишкону жашы Исмайылды. Ол онтогъузунчу ёмюрню аягъында туугъанды. Аны таныгъанла, хапарын эшитгенле айтханнга кёре, бек къарыулу адам болгъанды.

Жюз килограмм сыйыннган тулукъну нартюхден толтуруп, эки километрни солумай баргъанды. Бир жол ючжыллыкъ бугъаны мюйюзлеринден тутуп, жеринден тепдиртмей тургъанды. 

Дагъыда бир шартын айтайыкъ. Революцияны кезиуюнде Исмайылгъа Элбрус жанына тасхагъа барыргъа тюшеди. Эки ёгюз арба бла жолгъа тебирейди. Чылмасха жетип, анда Жеттеланы табып, кече алада къалады. Экинчи кюн а Огъары Къочхарлагъа ётеди. Анда жумушун тындырып, ёгюз арбасын да тёгерек агъачдан толтуруп, ызына къайтып келе болады.

Бир жерде кёпюр болмай, Бахсан сууундан ётерге керек болады. Сай жерин да сайларгъа кюрешеди. Болсада, суу ортасына жетгенлей, ёгюзледен бири, къарыусуз болуп, жатып къалады. Ол заманда Исмайыл аны тешип, орунуна кеси жегилип, арбаны суудан чыгъарады. Аны аллай ишлерин кёре, биле, быллымчыла анга Къая деп атагъандыла. Кеси уа сюргюнню аллында жыл ёлген хапары барды.

Тиширыу а Исмайылны юйдегиси Черкесланы Атабийни къызы Кулизарды. Сол жанындагъы биринчиси къызчыкълары Аминатды. Османланы Темирбашны юйдегиси эди. Азиядан къайтхандан сора Кёнделенде жашагъанды. Беш-алты жыл мындан алда ауушханды.

Аминатны жанындагъы къызчыкъ аны тамата эгечи Халиматды. Ол а Бабугентден белгили сыбызгъычы Атабийланы Мазанны юй бийчеси эди.

Жашчыгъ а къарындашлары Мухамматды. Уллу Ата журт урушха къатышханды. Анда белгисиз тас болгъанды. Алайды да, бу юйюрню юсюнден биз билген хапарыбызны айтдыкъ.

Сурат а 1930 жылда Кёнделенде алыннганды.

Османланы Хыйса.
Поделиться: