Сайлагъан жолу – аны къууанчы эм ёхтемлиги

…Ариу жарыкъ кюн. Люба арбазда ойнайды. Таза, насыплы къарамы бла эшикге чыкъмагъан тенг къызларын излейди. Бир кесекден ала да чыгъадыла, бирча жыйрыкъла кийип, чачларына акъ тасмаланы эшип эм къолларына гюл къысымла алып, аналары бла къайры эсе да барадыла. Люба, кёз жашларын тыялмагъанлай, чабып юйге кирип, анасына: «Ала къайры барадыла?» -деп сорады. Анасы аланы школгъа тебирегенелерин, анда окъургъа, жазаргъа, санаргъа юйретгенлерин ангылатады.

Ол кюнден башлап Люба кесини мектепде къалай окъуругъуну юсюнден сагъыш этгенлей турады. Алай бла ол кезиу да жетеди. Тамата тенг къызлары кеслери заманларындача, Люба да, анасыны къолундан тутуп, гюлле да алып, школгъа атланады. Мектепни арбазында байрам къазауатла, гитче жашчыкъланы бла къызчыкъланы, устазлары къанат тюбюне жыйып, классха элтип: «Мени атым Раиса Юсуповнады», - дейди. Ол жарыкъ кюнден башлап къызчыкъ кюн сайын дерслеге жюрюйдю, сейир эм аламат дуниягъа къошулады…

- Ол бек эртте болгъан эди, - деп эсгереди Любовь Мунияминовна, Быллым элни А.М. Ахмат улу атлы орта школуну башланнган классларыны устазы. – Мектепде бир кесек окъугъанымлай жарыкъ муратым жаратылады – педагог болургъа. Биринчи устазым манга юлгю эди, анга ушаргъа итиннгенме. 

Жылла озгъандыла. Люба мектепни тауусуп, ызы бла энчи билим алгъанды, эм школда ишлеп башлагъанды. Ол бюгюнлюкде жыйырма алты жыл ишлейди мектепде. Устазларын терк-терк эсине тюшюреди, кесин ала бла тенглешдиреди эм ажайыплы школ жашауда болгъанына ёхтемленеди. Быллымны мектебинде Ахматланы Любовь 1994 жылдан бери урунады, бусагъатда аны биринчи квалификация даражасы барды. 

«Любовь Мунияминовна инсанны окъутууда эм юйретиуде шёндюгюлю психология-педагог технологияла бла хайырланады, тёрели болмагъан амалланы излеуню жолундады. Аны дерслери къуралыулары, магъаналылыкълары бла энчидиле. Аны школчуну кеси аллына ишлерге юйретген амалын, тестлерин, энчи юй ишлерин белгилерчады. Ол окъуучуларыны кёз къарамларын, тиллерин айнытыу жаны бла ишлейди, дерслеринде эсгертиу, энциклопедия материалланы хайырланады, ол а школчуланы итиниулюклерин ёсдюрюрге болушады», - дейдиле билим бериу учрежденияны таматалары да.

- Сабий не жаны бла да айнырча, устаз аслам хунерлени эм амалланы иеси болургъа тийишлиди, - дейди Любовь Мунияминовна. – Ала, мен билгеннге кёре, жыйырмадан аз тюйюлдюле. Жетишимли педагог болур ючюн ол мардагъа итинирге керекди. Аны ючюн а кюн сайын, сагъат сайын ишлегенлей турургъа тийишлиди. Бюгюнлюкде мектеп жаланда интерактив къангала эм компьютерле тюйюлдю. Ол тёрелени, окъутууну бийик маданиятыны, устаз къурагъан кёз къарамланы жериди. Мен насыплыма, нек дегенде сабийлеге сюймеклик эм алагъа кесинги жюрегингден юлюш этиу философиясы болгъан огъурлу усталыкъны сайлагъанма. 

Любовь Мунияминовнаны окъуучулары ёседиле, классдан классха ётедиле, тамата выпускниклерини жыл санлары отузгъа жууукъду. Устазлары уа аланы жетишимлерине къууаннганлай турады. Ол кеси айтханыча, ол аламат школда ишлейди, ахшы сабийлери, педагоглары болгъан. «Ала бла тюрлю-тюрлю эришиулеге, фестивальлагъа, концертлеге къытышыу а керти насыпды», - дейди устаз. 

Школ жашау андан ары барады, Ахматланы Любовьха уа сайлагъан жолу зауукълукъдан сора да, къууанч эм ёхтемлик береди.   

 

Темирланы Анатолий.
Поделиться: