Картофдан бай тирлик жыйылады

Къабарты-Малкъарны мюлклеринде къыстау картофну жыйып кюрешедиле. Районланы администрацияларыны эсеплерине кёре, бюгюнлюкде аны 3 минг гектарда къазып, 70 минг тонна тирлик жыйгъандыла. Ол жаланда  бахчаланы 43 процентиди.    

Орта эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 228 центнер чыгъады. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 10 процентге кёпдю. Бай тирлик алыннганыны баш сылтауларындан бирлери иги урлукъ орнатылгъаны эм жангы технологияла хайырланнганларындады.

Поделиться: