Къабарты-Малкъардан фермер ата журтлу продукцияны сатылыууна ахшы себеплик этеди

Россельхозбанкны коммуникация кампаниясы ата журтлу продуктланы белгили этиу жаны бла кюч ала барады. Ресторан иш бла кюрешген Аркадий Новиковха бла аш-азыкъ бла байламлы телевиденияда бериуле бардыргъан Юлия Высоцкаягъа фермерле бла артистле, жазыучула, жолоучула, спортчула, блогерле эм  башха затла бла кюрешген Россейни кёп регионунда жашагъанла да къошулгъандыла.  

Битеу ала,  качестволу россейли продуктланы адамлагъа билдиредиле, эл мюлкде уруннганланы уа даражаларын кётюрюрге себеплик этедиле. 

Аллай иш бла кюрешгенле шёндю Россейде 250 адам боладыла. Къабарты-Малкъарда жашагъан белгили фермер эм блогер Мурат Теунов ол кампанияны келечиси болгъанды. Теунов эл мюлкде уруннганланы кёллерин кётюрюрге деп аллыннган 70 видеороликден бирине тюшгенди.

«Тыш къыралладан келтирилген продуктланы кесибизде чыгъарып башлагъаныбызны себеби эсленеди. Шёндю тюкенледе бла ресторанлада  ата журтлу продуктланы кёп тюрлюсю барды, аланы качестволары да игиди", - дейди М. Теунов. 

«Арт он жылны ичинде эл мюлкде этилген ашхы тюрлениулеге ёхтемленирге боллукъбуз, хар инсан  эл мюлк къаллай атламла бла айнып баргъанын, анда къаллай иш кёллюлю адамла уруннганларын  билселе сюебиз.   Аланы татымлы ашарыкъла чыгъаргъанларына къууанабыз.  Ол себепден, башларын ёрге кётюрмей ишлеген  адамланы  юслеринден  башхалагъа айтыргъа тийишли кёребиз. Уруннган адамны къайда да сыйы-намысы жюрюгенди.  Биз мурат этгенден, россейлиле аллай иш кёллюлени билирге керекдиле», – дегенди Россельхозбанкны  Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы   Алим Сокуров.

Аркадий Новиков бла Юлия Высоцкая  март айда регионланы юсюнден башлагъан кампанияны хайырындан, бизни жерли агроблогер Мурат Теуновда аллай бир видеороликни жигити болгъанды.

«Мен ишим бла ёхтемленеме. Фермерни къыйыны, башхаланыкъыча, тынч тюйюлдю, болсада, кесим ол иш бла сюйюп кюрешеме. Ёсдюрген мараколаны, помидорланы, алмаланы, нашаланы татыуларын Къабарты-Малкъарда жашагъанла билселе сюеме. Нек дегенде, битеу ол затла бизни кеси жерибизде чыгъарыладыла. Эл мюлкде уруннганланы даражаларын Россельхозбанкда кётюрюрге кюрешеди», - дегенди Мурат Теунов.

Россейли агропромышленность комплексни айнытыу бла байламлы бардырылгъан коммуникациялы кампанияны чеклеринде, М. Теунов эм аны шуёхлары ишлеринде жетишим къалай болдургъанларыны юсюнден социальный сетьледе хапарла айтырыкъдыла, конкурсла бардырлыкъдыла, оюмларын асламлы информация органлада билдирликдиле.

 

 Бизни корр.

Поделиться: