Чомартлыкъ эмда кертичилик – аланы жашау нёгерлери

Къашхатауда  жашагъан  Гупполаны   Владимир бла Жанчыкъ бу кюнледе  кеслерини юбилейлерин къууанчлы халда белгилегендиле. Аланы алгъышларгъа уа жууукъла, тенгле, туугъанла, туудукъла да кёп санда келгендиле.

Ала бирге жашагъан эллиден артыкъ заманны ичинде кёп зат болгъанды, къууанчны, ачыуну  да сынаргъа тюшгенди.  Алай ала бир заманда да мёхеллик этмегендиле, хомух болмагъандыла, ишлеп, башларын кечиндиргендиле, къатларында тургъанлагъа да кёз-къулакъ бола келгендиле. Бусагъатда уа эки къарт да туудукъларыны, аладан туугъанланы да  жетишимлерине  къууана,  алай жашау этедиле.

Гупполаны Шыйыхны жашы  Владимир Къыргъыз ССР-ни Ош областында туугъанды.  Анда  гитчелей ишлеп башлагъанды. Гупполаны юйюрлери  Къашхатаугъа къайтхандан сора уа, ол жерли колхозгъа киргенди. Пенсиягъа чыкъгъынчы "Къызыл Малкъар" колхозда малчы болуп тургъанды.

Дауутланы Исмайылны  къызы Жанчыгъ а уруш жыллада туугъанды. Юйюрлери бла бирге кёчгюнчюлюкде  Къазахстанны  Талды-Курган областыны Киров районуну Ленин  атлы колхозуна тюшгенди. 1954-55 жыллада   орта школну беш классын "иги" эмда "бек иги" белгилеге бошайды. Алтынчы, жетинчи классланы уа бери, туугъан жерине, къайтханда тауусханды.

Герпегежде "Шуёхлукъ" колхозда ийнек сауучу болуп ишлей, Жанчыкъ ахшы кёрюмдюле болдургъанды. Не ауур ишден да къоркъа  билмеген, жарыкъ кёллю  къыз   комсомолгъа, ызы бла уа партиягъа да киргенди.  Экеулен ючюн ишлей, ол, жаш тёлю бригадала къурагъан эришиулеге  тири къатышып, алчылыкъны кишиге ычхындырмагъанды. Чамны, лакъырданы сюйген  Жанчыкъ жашауда тюбеген чырмауладан женгил къутулургъа юйреннгенди.

Ол  ишчи-элли корреспондентлени  къымылдауларына да тири къатышханды.  Аны ючюн   1964 жылда  КПСС-ни Къабарты-Малкъар обкомуну сыйлы грамотасы бла да саугъаланнганды.

1969  жылны жай исси кюнлеринден биринде  Владимир бла Жанчыкъ  бир юйюр къурайдыла. Къыз Герпегежден Къашхатаугъа келгенинден сора да,  "Къызыл Малкъар"  колхозда ийнек сауучу болуп урунады. Биринчи сабийин табып, бир ненча кюн озгъанлай, аны ишге чыгъарын тилегенлеринде, ол, сагъыш эте турмай,  баргъанды. Къолунда да къагъанагъы бла  башхаладан артха къалмай, сют-товар фермада алчыланы санында  уруннганды.

Жигит тиширыу баш иеси бла бирге Зольск  жайлыкълагъа барсала, аланы ишлеп киши озалмагъанды. Жети сабийни анасы болгъанындан сора да, Жанчыкъ элде жамауат ишлеге тири къатышханды. Эр киши, тиширыу ишди деп къарамай, къолгъа алгъан жумушун тынгылы тамамлагъанды. Уллайгъанда да  юйню ауурлугъун ол кеси боюнуна алгъанды. Буруннгулуланы: "Чабып баргъан атны да тохтатыр, кюе тургъан юйге да арсарсыр кирир" деген сёзлерин   Женяча (анга Къашхатауда сюйюп алай атайдыла) тиширыулагъа жораларгъа боллукъду.

Урунууну ветераны Гупполаны  Жанчыкъ "За трудовое отличие" деген майдалгъа тийишли болгъанды. "Аналыкъ махтаулукъну» 3-чю даражалы ордени, "Аналыкъ ючюн» деген 1-чи даражалы майдал бла саугъаланнганды. 

Владимирни бла Жанчыкъны туудукълары Жарашууланы  Ислам бла Шамил,  Гузиланы Къууанч эмда Гупполаны Астемир  аланы байрамларына келалмагъандыла. Бирлери  бусагъатда  чекде, башхалары Россейни  башха аскерлерини тизгинлеринде  къуллукъ этедиле. Болсада ала аппаларыны бла ынналарыны туугъан кюнлерин унутмагъандыла,барысы да  телефон бла сёлешип,  алгъышлагъандыла, алагъа узакъ ёмюр, саулукъ да тежегендиле.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: