Эпидемиология болумну сюзгендиле, миллет проектле къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан. Ыйыкъ сайын муниципал къуралыуланы администрацияларыны оноучулары бла бардырылыучу тюбешиуге КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини къуллугъун толтургъан Муаед Кунижев, КъМР-ни къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс къатышхандыла.

Казбек Коков республикада эпидемиология болум, башха регионладача, къыйынлай къалгъанын эсгертгенди. «Ауругъанланы бла госпитальлагъа тюшгенлени саны ёседи, реанимациялада 90 адам багъылады», - деп, ол республикада борчлу халда вакцинациядан ётерге керек болгъанланы 30 проценти дарман салдыргъанларын айырып айтханды. КъМР-ни Башчысы  коронавирусдан иммунизация бардырыу ишни тирилтирге буюргъанды, шёндю хар оноучуну борчу – ишчилени дарман салдырыргъа кёллендириргеди, алай бла адамланы жашауларын бла саулукъларын сакълаугъа себеплик этергеди, деп чертгенди.

Регионну оноучусу администрацияланы башчыларына бусагъатда уллу юйюр къууанчлагъа чек салыргъа, баш санитар врачланы излемлери алжаусуз толтурурларын жалчытыргъа керек болгъанларын эсгертгенди.

Андан сора сёз миллет проектлени юслеринден баргъанды. Ала къалай толтурулгъанларыны юсюнден  Муаед Кунижев билдиргенди. Ол айтханнга кёре, муниципал къуралыулада проектлеге  бёлюннген ахчаны   47,7 проценти хайырланылгъанды.    

Жыйылыуда программалы социал объектлени къурулушлары къалай баргъанларына да къаралгъанды. Казбек Коков, саулукъ сакълауну биринчи болушлукъ берген бёлюмюню ишин жангыча къурауну программасыны юсюнден энчи айта, администрацияланы башчыларына къурулуш баргъан заманда ара район больницаланы баш врачларына подряд ишлеге контроль бардырыргъа себеплик этерге чакъыргъанды.

Аслан Дышеков жол объектлени тюплеринде коммуникациялагъа ремонт этмей жарамазлыгъын эсгертгенди. Андан сора да, муниципал службала жолланы алагъа  жетген кесеклерин тап халда тутаргъа борчлу болгъанларын айтып, администрацияланы башчыларыны эслерин анга бургъанды.

Казбек Коков  муниципалитетлеге районланы бла шахар округланы жерлеринде эм уллу жол объектлеге (келир жыл ремонт этилликлеге) къаллай бир ахча керек болгъанын къысха заманны ичинде тергеп берирге кереклисин, республикалы бюджетден ахча анга кёре бёлюннюгюн да эсгертгенди.

Поделиться: