Хар бири да - махтаугъа тийишли

Россейни МЧС-ини Элбрусда бийик тау-излеу-къутхарыу отряды 1992 жылда 28 июльда къуралгъанды. Аны базасы Терс–Къолда 2150 метр бийикликде орналады. Отрядны таматасы халкъла аралы эм РФ-ни сыйлы къутхарыучусу Гулийланы Абдуллахды. 

 МЧС-ни келечилери излеу- къутхарыу ишлерин Элбрусдан сора да, республиканы туристле жюрюген башха тау жерлеринде да бардырадыла. Къыралны къыбыла жанында эм игиледен бирине да бошдан саналмайдыла. Ишчилени кёбюсю уллу сынамлары болгъанладыла, спорт эм промышленный альпинизмден эм тау лыжаладан да бийик квалификациялы инструкторла бардыла. Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде штатда 90 адам урунады. Аладан 68-си аттестацияны жетишимли ётгенледиле, 5-си халкъала аралы эм 4-сю да Россейни сыйлы къутхарыучуларыдыла.       

Быйыл Элбрусну отряды 96 чакълы излеу-къутхарыу иш бардыргъанды. Аны чеклеринде 91 адамгъа биринчи болушлукъ тапдырылгъанды, ол санда 80-ни жашаулары сакъланнганды. Ишлени кёбюсю бийик- тау жерледе эм къыйын хауа болумда барадыла. Болсада къутхарыучула, кече-кюн демей, борчларын толтурургъа хазырдыла эмда хар бири да махтаугъа тийишлидиле. 

Поделиться: