Ахча толтурулмагъан эмда осал тамамланнган жумушлагъа бёлюннгенди

Прокуратура билдиреди

КъМР-ни прокуратурасы  ич ишле органланы келечисине РФ-ни УК-сыны 286-чы статьясыны 1-чи кесегине эмда 292-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол къуллугъун  артыгъы бла хайырланып, жалгъан документлени хазырлап, къырал ахча къоратылгъаны ючюн терсленеди.

Следствие тохташдыргъаныча, КъМР-де Ич ишле министерствону тылны ишин жалчытыу жаны бла управлениясыны келечиси 2011 жылдан 2014 жылгъа дери кезиуде ведомствону документлерине жалгъан шартланы кийирип тургъанды. Алай бла «Эльбрусстройсервис» обществогъа законсуз файда тюшгенди. Федерал бюджетден организациягъа 230-фатарлы жашау журтну къурулушуна 29 миллион сом бёлюннгенди.  Ахча толтурулмагъан  эмда качествосу осал жумушлагъа тёленнгенди.

Уголовный иш Нальчикни сюдюню къараууна берилгенди.

 

 Эсгертиулеге эс бурмай къойгъандыла

Зольск районну прокуратурасы апрельде табийгъатны хайырланыу эм тёгерекдеги къудуретни сакълау законла къалай толтурулгъанларын тинтгенди. Аны кезиуюнде Каменномостское, Приречное, Кичибалыкъ, Шордаково, Сармаково, Залукодес элледе эл мюлкде хайырланылгъан жерледе къалгъан-къулгъанла законсуз жыйылгъаны ачыкъланнганды.

Аны бла байламлы жер-жерли администрациялагъа тийишли эсгертиуле этилгендиле. Июльда уа ала къалай тамамланнганлары сюзюлгенди. Ачыкъланнганыча, надзор ведомствону эсгертиулерини бир кесеги жаланда   Сармаково, Кичибалыкъ эм Совхозное элледе толтурулгъандыла.

Прокуратура сюдге юч дауну хазырлагъанды. Алада  эллени администрацияларын къалгъан-къулгъанланы кетерирге борчлу этилгендиле.

 

Жумдуругъу бла ургъанды

 Урванчы власть органны келечисине ол къуллугъун толтургъан кезиуде зорлукъ сынатханы ючюн жууапха тартыллыкъды. Анга РФ-ни УК-сыны 318-чи статьясыны 1-чи кесегине кёре терслеу материалла ачылгъандыла.

 Быйыл апрельде эр киши жол-патруль службаны инспекторун жумдуругъу бла ургъанды.  

 

Тёрт миллионну урлагъанды

Юч организацияны банк счётларындан  ахчаны урлагъан бухгалтер келир эки жылны битеулю низамлы колонияда ётдюрлюкдю. 

«Милетто», «Планета развлечений»,  «ЮгАгросервис» организацияланы баш бухгалтери фирмаланы ахчаларын башха адамны банк счётуна ашыргъанына ишеклик барды. Алай бла ол 4 миллион сомну урлагъанды.

 Сюд тиширыуну терслигин тохташдырып, аны эркинлигин эки жылгъа сыйырыргъа деген оноуну чыгъаргъанды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: