Байламлыкъда ишлеу къыйын болумну терк кетерирге, адамланы да сакъларгъа болушады

КъМР-де Росгвардияны бла МЧС-ни управленияларыны келечилери энчи составны эвакуациясын бардырыуда, адамла аслам жыйылгъан жерледе отну ёчюлтюуде усталыкъларын ёсдюрюр муратда бирге юйрениуле бардыргъандыла. Быллай операцияла энчи составны психология жаны бла да къыйын болумлагъа хазырлылыкъда турургъа, от  ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмле бла башха структураланы байламлыкъда ишлерге юйретедиле.

Алай бла юйрениулеге къатышханла административ мекямны ючюнчю къатысында 40 квадрат метр жерде (жалгъан) отну ёчюлтюрге керек эдиле. Жорукълагъа кёре, от жаннганын кёрюп, объектни администрациясы адамланы къоркъуусуз жерге кёчюргенди. Дежурный къарауул алайгъа келгенлей, болумгъа багъа бичгенди, ачыгъанла болгъанларына бла къалгъанларына къарагъанды эм отну ёчюлтюп башлагъанды. Алагъа болушлукъгъа къошакъ отряд да жетгенди.

МЧС-чиле, кислород маскаланы да хайырланып, мекямда къалгъанланы тышына чыгъаргъандыла. Аны бла бирге къутхарыучула хар бири участкаларына кёре отну ёчюлтюу оборудованияны жайгъандыла. Битеу бу жумушла мычымай эм байламлыкъда бардырылгъанларыны хайырындан жалгъан от терк ёчюлтюлгенди, адамлагъа хата жетмегенди.  Комиссия аланы ишлерине «ахшы» белгини салгъанды, деп билдиредиле МЧС-ни регионда Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: