Цифралы жумушланы айнытыуну къайгъысын этгендиле

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда «Регионланы айнытыу амалла: цифралы сервисле эмда платформала» деген темагъа жораланнган «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны «Иш кёллю Россей» организацияны республикада бёлюмю къурагъанды.

Жыйылыугъа стратегиялы башламчылыкъланы Агентствосуну, Къырал Думада Жаш тёлю парламентни цифралы экономика жаны бла Эксперт къауумуну, организацияны Генеральный советини эмда регионда бёлюмюню, башында сагъынылгъан эмда Цифралы айнытыу министерстволаны, КъМР-ни Сатыу-алыу – промышленность палатасыны, предпринимательлеге себеплик этиу Араны келечилери къатышхандыла.

«Тёгерек столда» экономикада эмда жумушла бериу сферада цифралы сервислени айнытыу жолларыны, электрон тюкенлени, къурулуш рыноклада къоркъууланы юсюнден сёлешиннгенди. Дагъыда регионланы эмда коммерциялы структураланы цифровизация сферада проектлерине тутхучлукъ этиуню, бизни къыралда чыгъарылгъан продукцияны тышында сатыуну юсюнден сагъыннган эдиле. Бу темала бла байламлы оюмларын «Иш кёллю Россейни» Индияда, Кувейтде, ОАЭ-да, Гонконгда эмда Иранда бизнес-келечилери туура этгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: