Къабарты-Малкъарда вакцинация этген жерле солуу кюнсюз ишлейдиле

Къоркъуулу жукъгъан ауруугъа къажау вакцинация кюч ала барады. Озгъан кюнню ичинде Къабарты-Малкъарда вакцинаны биринчи компонентин 2297 адам алгъандыла, экинчисин - 2146.  

Вакцинацияны толусунлай ётгенлени саны 50 мингден атлагъанды, республикада жашагъан жюз мингден аслам адам вакцинаны биринчи компонентин этдиргендиле.

Нальчикни бек къоркъуулу жукъгъан ауруулагъа къажау госпиталини врачлары билдиргеннге кёре, вакцина салдыргъанланы санында эки-юч ыйыкъны ичинде коронавирусха къажау антитела чыкъгъан эселе, аллайланы ичинде ауур ауругъанла жокъдула. 

Ауруу женгил эм орта халда ётеди, адамны саулугъуна артыкъ уллу заран келтирмегенлей, реабилитациясы да къыйын тюйюлдю.

Солуу кюнледе республиканы базарларында (Бахсанда, Нарткъалада, Нальчикде) тышында  вакцинаны салдыргъан жерле ишлерикдиле, андан сора да, кеслерин къоркъуулу жукъгъан аурууладан сакъларгъа сюйгенлени да битеу поликлиникала эрттенден ингирге дери аллыкъдыла.

Прививканы ётгенле биринчи кюнледе ауур ишле бла кюрешмезге керекдиле, кюн тюбюнде турмазгъа, спирти болгъан затны ичмезге, адамла бла артыкъ кёп тюбешмеселе игиди, онг бар эсе, юйде турургъа керекди, вакцина этдиргеннге бир солуу кюн да бериледи.

Эсигизге салайыкъ, шёндю коронавирусдан ауругъанланы саны ёсе барады, адамла аслам жыйылгъан жерлеге маска кийип барыргъа керекди, олтургъан столугъузну, къолларыгъыз тийген жерлени тазалыкъда тутаргъа эм адамла бла тюбешгенде да кенг турсагъыз игиди.

Къабарты-Малкъар Республика СКФО-ну регионларыны арасында адамлагъа керекли тюрлю-тюрлю жумушланы жалчытхан жерледе ишлегенлеге, солуу эм маданият жаны бла жумушла толтургъанлагъа, туристле бла байламлыкъ жюрютгенлеге, эл мюлкде уруннганлагъа, промышленность эм къурулуш бёлюмде кюрешгенлеге, муниципал эм къырал ишчилеге, саулукъ сакълауда, билим бериуде эм социальный бёлюмде ишлегенлеге вакцинацияны болжаллы халда этдирип башлагъан биринчи болгъанды.   

 

 

Поделиться: