КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды. Къабарты-Малкъарны Башчысы бла тюбешиуге Нальчикде, Бахсан, Эльбрус эм Прохладна районда жашагъанла келгендиле. Ала къолайсыз кёп сабийли юйюрледен эм жашауларында къыйын болумлагъа  тюшген инсанла эдиле. Тилеклени асламысы уа жашау болумларын игилендиририу бла байламылы эм бийик технологиялы медицина болушлукъ кереклиле болгъандыла.

Казбек Коков инсанланы айтханларына тынгылагъанды, тилеклени барысына да къарагъанды, онгларына кёре республиканы толтуруучу власть органларына тийишлисича болушлукъ этереге буйрукъла бергенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: