Депутат, министр да болурма, юйретген этсинле ансы

Кёп болмай Элбрус районда Къабарты-Малкъар къырал университетни билим бериу-илму базасында «Республиканское движение «Наставник» деген форум бардырылгъанды. Анга жюзге жууукъ адам къатышханды. Аны КъМКъУ-ну студентлерини бла аспирантларыны профсоюзу,  Насийхатчыланы биригиулери  регионла аралы жамауат организация эм «Росмолодёжь» къырал агентство  КъМР-ни эллеринде  16-23 жыллары болгъанланы араларында законла чыгъарыучу эм толтуруучу власть органлагъа кадрла хазырлар умутда къурагъандыла.

- Ол жаны бла насийхатчыла ахшы себеплик этерикдиле. Алагъа хакъ тёленирик тюйюлдю. Болсада ала  кеслерини сынамларын башхалагъа билдирирге итиннген огъурлу адамла боллукъдула, - дейди проектни таматасы Таумурзаланы Фатимат.    
 

Насийхатчыла жаш политиклени бла таматаланы санындан сайланнгандыла. Ол санда  КъМР-ни Парламентини Жаш тёлю палатасыны,  Жаш тёлю правительствосуну, Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла эмда Саулукъ сакълау министерстволаны, «ООП КБР» Союзда Жаш тёлю советни келечилеринден, жетишимли предпринимательледен эм тюрлю-тюрлю конкурслада хорлагъанладан.  Проектни энчиликлеринден бири - жаш адамланы бла насийхатчыланы арасында байламлыкъла къурау бла чекленип къалмай, алагъа бир-бирлери бла танышыргъа, шуёх болургъа, тюрлю-тюрлю темалагъа ушакъ этерге амал бериргеди. Ол умутда форумда конкурсла, оюнла, квестле эм башха затла болгъандыла.Аладан эм магъаналыгъа «Насийхатчылыкъ жаш тёлюню юйретиуню къыйматлы амалы» деген темагъа  ушакъ бардырыуну санарчады. Анга управленияланы экспертлери  къатышхандыла. Ала   кеслерини жашау сынамларыны, ресурсланы хайырланыуну эмда башха шартланы  юлгюге келтиргендиле. Аладан бири  - РАНХиГС-ни эксперт-аналитика арасыны таматасы, «Насийхатчыланы биригиулери»    битеуроссей жамауат организацияны башчысы Николай Калмыков   дунияда ол жаны бла не мадарла этилгенлерини  юсюнден айтханды. Проектни nastavniki.com сайтда экспертлеге кёргюзтюрге, къыралны къайсы регионундан да кеси жаратхан бёлюм бла байламлы юйретиучю специалистни табаргъа боллугъун да билдиргенди.

Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла  министерствону жаш тёлю политика бёлюмюню таматасы Олег Балов, республикада институтну ишине багъа бере, бу жаны бла бир структура къуралса иги боллугъун белгилегенди. КъМКъУ-ну окъуучуларыны профсоюз организацияларыны таматасы Бёзюланы Ислам а университетде  къаллай ишле бардырылгъанларыны юсюнден айтханды.

Форумну кезиуюнде жаш адамланы кеслерини сейирлерине тийишли насийхатчыны сайларгъа онглары болгъанды. Жыйылыуну экинчи кесегинде уа ала  5-10 жылны ичинде проектлерин айнытыр ючюн не мадар этериклери бла шагъырейлендиргендиле. Мындан ары неге  итиниулюклери  болгъаныны юсюнден айта, бирле саулукъларында кемчиликлери болгъан сабийлеге энчи школ къурап, аны таматасы,  башхала Парламентни депутаты, финансла министри  болургъа сюйгенлерин билдиргендиле.  КъМР-ни  башчысы болургъа итиннгенле  да бар эдиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: